అయ్యవారుల గారి నట్టిల్లు : జాతీయాలు

కొందరు చాలా కష్టపడతారు. వచ్చిన సొమ్మును జాగ్రత్తగా పొదుపు చేస్తారు. వర్తమానంలో భవిష్యత్ గురించి ఆలోచిస్తారు. భవిష్యత్‌కు మంచి బాటలు వేసుకుంటారు. వారి కష్టానికి కాలం కూడా కలిసి వస్తుంది. కొందరు మాత్రం కష్టపడరు. భవిష్యత్ గురించి అసలే ఆలోచించరు.
‘ఈ పూట గడిచిందా… ఇక చాలు’ అని తృప్తి పడతారు.
ఇలా ఒక పద్ధతి అంటూ లేకపోవడం వల్ల అనుకోని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు పడతారు.
మరికొందరు బాగా కష్టపడినా… ఎటు పోయినా నష్టం, కష్టమే ఎదురొచ్చి పలకరిస్తుంది. అంటే దురదృష్టజాతకులన్నమాట!

ఈ ఇద్దరి విషయంలో ఉపయోగించే జాతీయమే అయ్యవారుల గారి నట్టిల్లు. అంటే… ఆదాయం అనేది ఏ రోజుకు ఆరోజు అన్నట్లుగా ఉండడం, ఆరోజు ఆదాయం లేకపోతే ఆకలి బాధలు ఎదుర్కోవడం. వెనకటికి ఎవరైనా అయ్యవారి జీవితం ఇలా గడిచిందేమో… అందుకే ‘అయ్యవారుల గారి నట్టిల్లు’ అనే జాతీయం పుట్టింది. ఆ అయ్యవారి ఇల్లు  ఎప్పుడు చూసినా ఖాళీగా, శూన్యంగా, భారంగా, విషాదంగా ఉండేదట. బాగా నష్టాల్లో కష్టాల్లో  ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారిని ఉద్దేశించి ఆ జాతీయాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
ఉదా: ‘ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేదు. అయ్యవారుల గారి నట్టిల్లులా ఉంది

Leave a Comment