నవగ్రహ సూక్తం (తెలుగులో) Navagraha Suktam in Telugu PDF

నవగ్రహ సూక్తం
నవగ్రహ సూక్తం

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్|
ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే ||

ఓం భూః ఓం భువః ఓగ్ం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓగ్ం సత్యమ్ ఓం తత్సవితుర్వరేఽణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యో నః
ప్రచోదయాఽత్ || ఓం ఆపో జ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ ||

మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా
ప్రసాద సిధ్యర్తం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమస్కారాన్ కరిష్యే ||

ఓం ఆసత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యఞ్చ |
హిరణ్యయేన సవితా రథేనాఽఽదేవో యాతిభువనా విపశ్యన్ ||
అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసమ్ |
అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ ||
యేషామీశే పశుపతిః పశూనాం చతుష్పదాముత చ ద్విపదామ్ |
నిష్క్రీతోఽయం యజ్ఞియం భాగమేతు రాయస్పోషా యజమానస్య సన్తు ||
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆదిత్యాయ నమః || ౧ ||

ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
అప్సుమే సోమో అబ్రవీదన్తర్విశ్వాని భేషజా |
అగ్నిఞ్చ విశ్వశంభువమాపశ్చ విశ్వభేషజీః ||
గౌరీ మిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ | అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ సోమాయ
నమః || ౨ ||

ఓం అగ్నిర్మూర్ధా దివః కకుత్పతిః పృథివ్యా అయమ్ | అపాగ్ంరేతాగ్ంసి జిన్వతి ||
స్యోనా పృథివి భవాఽనృక్షరా నివేశనీ | యచ్ఛానశ్శర్మ సప్రథాః
|| క్షేత్రస్య పతినా వయగ్ంహితే నేవ జయామసి | గామశ్వం పోషయిత్_న్వా స నో
మృడాతీదృశే || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ అఙ్గారకాయ నమః || ౩ ||

ఓం ఉద్బుధ్యస్వాగ్నే ప్రతిజాగృహ్యేనమిష్టాపూర్తే సగ్ంసృజేథామయఞ్చ | పునః
కృణ్వగ్గ్‍స్త్వా పితరం యువానమన్వాతాగ్ంసీత్త్వయి తన్తుమేతమ్ || ఇదం
విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదమ్ | సమూఢమస్యపాగ్ం సురే || విష్ణో
రరాటమసి విష్ణోః పృష్ఠమసి విష్ణోశ్శ్నప్త్రేస్థో విష్ణోస్స్యూరసి
విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా
సహితాయ బుధాయ నమః || ౪ ||

ఓం బృహస్పతే అతియదర్యో అర్హాద్ద్యుమద్విభాతి క్రతుమజ్జనేషు |
యద్దీదయచ్చవసర్తప్రజాత తదస్మాసు ద్రవిణన్ధేహి చిత్రమ్ || ఇన్ద్రమరుత్వ
ఇహ పాహి సోమం యథా శార్యాతే అపిబస్సుతస్య | తవ ప్రణీతీ తవ
శూరశర్మన్నావివాసన్తి కవయస్సుయజ్ఞాః || బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం
పురస్తాద్విసీమతస్సురుచో వేన ఆవః | సబుధ్నియా ఉపమా అస్య
విష్ఠాస్సతశ్చ యోనిమసతశ్చ వివః || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ బృహస్పతయే నమః || ౫ ||

ఓం ప్రవశ్శుక్రాయ భానవే భరధ్వమ్ | హవ్యం మతిం చాగ్నయే సుపూతమ్ | యో
దైవ్యాని మానుషా జనూగ్ంషి అన్తర్విశ్వాని విద్మ నా జిగాతి || ఇన్ద్రాణీమాసు
నారిషు సుపత్_నీమహమశ్రవమ్ | న హ్యస్యా అపరఞ్చన జరసా మరతే
పతిః || ఇన్ద్రం వో విశ్వతస్పరి హవామహే జనేభ్యః | అస్మాకమస్తు కేవలః
|| ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శుక్రాయ నమః || ౬ ||

ఓం శన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవన్తు పీతయే | శంయోరభిస్రవన్తు నః
|| ప్రజాపతే న త్వదేతాన్యన్యో విశ్వా జాతాని పరితా బభూవ | యత్కామాస్తే
జుహుమస్తన్నో అస్తు వయగ్గ్‍స్యామ పతయో రయీణామ్ || ఇమం యమప్రస్తరమాహి
సీదాఽఙ్గిరోభిః పితృభిస్సంవిదానః | ఆత్వా మన్త్రాః కవిశస్తా వహన్త్వేనా
రాజన్\, హవిషా మాదయస్వ || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శనైశ్చరాయ నమః || ౭ ||

ఓం కయా నశ్చిత్ర ఆభువదూతీ సదావృధస్సఖా | కయా శచిష్ఠయా
వృతా || ఆఽయఙ్గౌః పృశ్నిరక్రమీదసనన్మాతరం పునః | పితరఞ్చ
ప్రయన్త్సువః || యత్తే దేవీ నిర్‍ఋతిరాబబన్ధ దామ గ్రీవాస్వవిచర్త్యమ్ |
ఇదన్తే తద్విష్యామ్యాయుషో న మధ్యాదథాజీవః పితుమద్ధి ప్రముక్తః ||
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ రాహవే నమః || ౮ ||

ఓం కేతుఙ్కృణ్వన్నకేతవే పేశో మర్యా అపేశసే | సముషద్భిరజాయథాః
|| బ్రహ్మా దేవానాం పదవీః కవీనామృషిర్విప్రాణాం మహిషో మృగాణామ్ |
శ్యేనోగృధ్రాణాగ్స్వధితిర్వనానాగ్ం సోమః పవిత్రమత్యేతి రేభన్
|| సచిత్ర చిత్రం చితయన్తమస్మే చిత్రక్షత్ర చిత్రతమం వయోధామ్ |
చన్ద్రం రయిం పురువీరమ్ బృహన్తం చన్ద్రచన్ద్రాభిర్గృణతే యువస్వ ||
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితేభ్యః కేతుభ్యో నమః || ౯ ||

॥ ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవ॑తాభ్యో॒ నమో॒ నమః॑ ॥
॥ ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

 

Leave a Comment