ఆకాశవాణిలో రసవత్తర రంగస్థల వాణి

16 నుంచి 22 వరకు ఉదయం 9.30 నుంచి 60 నిమిషాలసేపు 7 నాటకాలు ప్రసారం కాబోతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని నాటకరంగప్రముఖులు రూపొందించిన శ్రీనాథుడు, తర్వాత ‘ఒకే నిద్ర – ఎన్నో కలలు’ ఓ కాశీవాసా రావయ్యా, జగమేమారినది, ఆదిలాబాద్‌ శాలువా, ఇదిగో తోక – అదిగో పులి, బైపాస్‌ వరుసగా ఆలకించొచ్చు.

Leave a Comment