విష్ణు సహస్రనామం తెలుగులో (పూర్తిగా) Vishnu Sahasranamam Telugu PDF

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము తెలుగులో చదువుకొనుటకు వీలుగా ఇక్కడ ఇవ్వబడినది.

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం .
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే .. 1..

యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతం .
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే .. 2..

వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం .
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం .. 3..

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే .
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః .. 4..

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే .
సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే .. 5..

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసారబంధనాత్ .
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే .. 6..

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే .
శ్రీవైశంపాయన ఉవాచ —
శ్రుత్వా ధర్మానశేషేణ పావనాని చ సర్వశః .
యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత .. 7..

యుధిష్ఠిర ఉవాచ —
కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం .
స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభం .. 8..

కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః .
కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మసంసారబంధనాత్ .. 9..

భీష్మ ఉవాచ —
జగత్ప్రభుం దేవదేవమనంతం పురుషోత్తమం .
స్తువన్ నామసహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః .. 10..

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయం .
ధ్యాయన్ స్తువన్ నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ .. 11..

అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోకమహేశ్వరం .
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్ .. 12..

బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనం .
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూతభవోద్భవం .. 13..

ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మోఽధికతమో మతః .
యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా .. 14..

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః .
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణం .. 15..

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగలానాం చ మంగలం .
దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం యోఽవ్యయః పితా .. 16..

యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాదియుగాగమే .
యస్మింశ్చ ప్రలయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే .. 17..

తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే .
విష్ణోర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహం .. 18..

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః .
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే .. 19..

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః ..

ఛందోఽనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః .. 20..

అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకినందనః .
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియోజ్యతే .. 21..

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం ..

అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం .. 22 ..

ఓం అస్య శ్రీవిష్ణోర్దివ్య సహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య .
శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః .
అనుష్టుప్ ఛందః .
శ్రీమహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా .
అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజం .
దేవకీనందనః స్రష్టేతి శక్తిః .
ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మంత్రః .
శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకం .
శార్ఙ్గధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం .
రథాంగపాణిరక్షోభ్య ఇతి నేత్రం .
త్రిసామా సామగః సామేతి కవచం .
ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః .
ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః ..
శ్రీవిశ్వరూప ఇతి ధ్యానం .
శ్రీమహావిష్ణుప్రీత్యర్థే సహస్రనామ స్తోత్రపాఠే వినియోగః ..

అథ ధ్యానం .

క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణివిలసత్సైకతే – ర్మౌక్తికానాం
మాలాకౢప్తాసనస్థః స్ఫటికమణినిభై – ర్మౌక్తికైర్మండితాంగః .
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితై – ర్ముక్తపీయూష వర్షైః
ఆనందీ నః పునీయాదరినలినగదా శంఖపాణిర్ముకుందః .. 1..

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదసురనిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే
కర్ణావాశాః శిరో ద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః .
అంతఃస్థం యస్య విశ్వం సురనరఖగగోభోగి గంధర్వదైత్యైః
చిత్రం రంరమ్యతే తం త్రిభువన వపుషం విష్ణుమీశం నమామి .. 2..

ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం .
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం .. 3..

మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం
శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగం .
పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం
విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం .. 4..

నమః సమస్తభూతానామాదిభూతాయ భూభృతే .
అనేకరూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే .. 5..

సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం
సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం .
సహారవక్షఃస్థల శోభికౌస్తుభం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం .. 6..

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి
ఆసీనమంబుదశ్యామ – మాయతాక్షమలంకృతం .
చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకిత వక్షసం
రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే .. 7..

స్తోత్రం .

విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః .
భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః .. 1..

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమా గతిః .
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఏవ చ .. 2..

యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః .
నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః .. 3..

సర్వః శర్వః శివః స్థాణుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయః .
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః .. 4..

స్వయంభూః శంభురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః .
అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః .. 5..

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభోఽమరప్రభుః .
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః .. 6..

అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః .
ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగలం పరం .. 7..

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః .
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః .. 8..

ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః .
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్ .. 9..

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః .
అహః సంవత్సరో వ్యాలః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః .. 10..

అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః .
వృషాకపిరమేయాత్మా సర్వయోగవినిఃసృతః .. 11..

వసుర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మాఽసమ్మితః సమః .
అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః .. 12..

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః .
అమృతః శాశ్వతస్థాణుర్వరారోహో మహాతపాః .. 13..

సర్వగః సర్వవిద్భానుర్విష్వక్సేనో జనార్దనః .
వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః .. 14..

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః .
చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ్చతుర్దంష్ట్ర – శ్చతుర్భుజః .. 15..

భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజః .
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః .. 16..

ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః .
అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః .. 17..

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః .
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః .. 18..

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః .
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ .. 19..

మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః .
అనిరుద్ధః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః .. 20..

మరీచిర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః .
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః .. 21..

అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః .
అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా .. 22..

గురుర్గురుతమో ధామ సత్యః సత్యపరాక్రమః .
నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః .. 23..

అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః .
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ .. 24..

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః .
అహః సంవర్తకో వహ్నిరనిలో ధరణీధరః .. 25..

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః .
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్జహ్నుర్నారాయణో నరః .. 26..

అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః .
సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః .. 27..

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్వృషపర్వా వృషోదరః .
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః .. 28..

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః .
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః .. 29..

ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః .
ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్రశ్చంద్రాంశుర్భాస్క – రద్యుతిః .. 30..

అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిందుః సురేశ్వరః .
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః .. 31..

భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనోఽనలః .
కామహా కామకృత్కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః .. 32..

యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః .
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనంతజిత్ .. 33..

ఇష్టోఽవిశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః .
క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః .. 34..

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః .
అపాంనిధిరధిష్ఠాన – మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః .. 35..

స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః .
వాసుదేవో బృహద్భానురాదిదేవః పురందరః .. 36..

అశోకస్తారణస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః .
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః .. 37..

పద్మనాభోఽరవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ .
మహర్ద్ధిరృద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః .. 38..

అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః .
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః .. 39..

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరః సహః .
మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః .. 40..

ఉద్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః .
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః .. 41..

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః .
పరర్ద్ధిః పరమస్పష్టస్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః .. 42..

రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయోఽనయః . (విరామో విరతో)
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః .. 43..

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః .
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః .. 44..

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః .
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః .. 45..

విస్తారః స్థావరస్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయం .
అర్థోఽనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః .. 46..

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠోఽభూర్ధర్మయూపో మహామఖః .
నక్షత్రనేమిర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః .. 47..

యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః .
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమం .. 48..

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ .
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః .. 49..

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ .
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః .. 50..

ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్క్షరమక్షరం .
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర్విధాతా కృతలక్షణః .. 51..

గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః .
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః .. 52..

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః .
శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః .. 53..

సోమపోఽమృతపః సోమః పురుజిత్పురుసత్తమః .
వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాంపతిః .. 54..

జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందోఽమితవిక్రమః .
అంభోనిధిరనంతాత్మా మహోదధిశయోఽన్తకః .. 55..

అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః .
ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః .. 56..

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః .
త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్ .. 57..

మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ .
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్రగదాధరః .. 58..

వేధాః స్వాంగోఽజితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణోఽచ్యుతః .
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః .. 59..

భగవాన్ భగహాఽఽనందీ వనమాలీ హలాయుధః .
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః .. 60..

సుధన్వా ఖండపరశుర్దారుణో ద్రవిణప్రదః .
దివస్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః .. 61..
త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ .
సంన్యాసకృచ్ఛమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణం .. 62..

శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః .
గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః .. 63..

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః .
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాంవరః .. 64..

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః .
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాఀల్లోకత్రయాశ్రయః .. 65..

స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః .
విజితాత్మాఽవిధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః .. 66..

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షురనీశః శాశ్వతస్థిరః .
భూశయో భూషణో భూతిర్విశోకః శోకనాశనః .. 67..

అర్చిష్మానర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః .
అనిరుద్ధోఽప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః .. 68..

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః .
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః .. 69..

కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః .
అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుర్వీరోఽనంతో ధనంజయః .. 70..

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః .
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః .. 71..

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః .
మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః .. 72..

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః .
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయః .. 73..

మనోజవస్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః .
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః .. 74..

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః .
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః .. 75..

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయోఽనలః .
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరోఽథాపరాజితః .. 76..

విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తి – ర్దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ .
అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః .. 77..

ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్ తత్పదమనుత్తమం .
లోకబంధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః .. 78..

సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ .
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీరచలశ్చలః .. 79..

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్ .
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః .. 80..

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః .
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః .. 81..

చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహు – శ్చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః .
చతురాత్మా చతుర్భావశ్చతుర్వేద – విదేకపాత్ .. 82..

సమావర్తోఽనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః .
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా .. 83..

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః .
ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః .. 84..

ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః .
అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ .. 85..

సువర్ణబిందురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః .
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః .. 86..

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనోఽనిలః .
అమృతాశోఽమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః .. 87..

సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః .
న్యగ్రోధోఽదుంబరో -ఽశ్వత్థశ్చాణూరాంధ్ర నిషూదనః .. 88..

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః .
అమూర్తిరనఘోఽచింత్యో భయకృద్భయనాశనః .. 89..

అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ .
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః .. 90..

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః .
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః .. 91..

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః .
అపరాజితః సర్వసహో నియంతాఽనియమోఽయమః .. 92..

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః .
అభిప్రాయః ప్రియార్హోఽర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః .. 93..

విహాయసగతిర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః .
రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః .. 94..

అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజోఽగ్రజః .
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠానమద్భుతః .. 95..

సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః .
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్స్వస్తి స్వస్తిభుక్స్వస్తిదక్షిణః .. 96..

అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః .
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః .. 97..

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాంవరః .
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః .. 98..

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః .
వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః .. 99..

అనంతరూపోఽనంతశ్రీర్జిత మన్యుర్భయాపహః .
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః .. 100..

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః .
జననో జనజన్మాదిర్భీమో భీమపరాక్రమః .. 101..

ఆధారనిలయోఽధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః .
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః .. 102..

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ప్రాణజీవనః .
తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః .. 103..

భూర్భువఃస్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః .
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః .. 104..

యజ్ఞభృద్ యజ్ఞకృద్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞసాధనః .
యజ్ఞాంతకృద్ యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాద ఏవ చ .. 105..

ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః .
దేవకీనందనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః .. 106..

శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః .
రథాంగపాణిరక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః .. 107..

సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి .

వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ .
శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోఽభిరక్షతు .. 108..

శ్రీ వాసుదేవోఽభిరక్షతు ఓం నమ ఇతి .

భీష్మ ఉవాచ —
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః .
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితం .. 1..

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ .
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోఽముత్రేహ చ మానవః .. 2..

వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో విజయీ భవేత్ .
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ .. 3..

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ .
కామానవాప్నుయాత్కామీ ప్రజార్థీ ప్రాప్నుయాత్ప్రజాం .. 4..

భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః .
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ప్రకీర్తయేత్ .. 5..

యశః ప్రాప్నోతి విపులం జ్ఞాతిప్రాధాన్యమేవ చ .
అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమం .. 6..

న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి .
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్బలరూపగుణాన్వితః .. 7..

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ .
భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః .. 8..

దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమం .
స్తువన్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః .. 9..

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః .
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనం .. 10..

న వాసుదేవభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్ .
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే .. 11..

ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః .
యుజ్యేతాత్మసుఖక్షాంతిశ్రీ – ధృతిస్మృతికీర్తిభిః .. 12..

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః .
భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే .. 13..

ద్యౌః సచంద్రార్కనక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః .
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః .. 14..

ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసం .
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరం .. 15..

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః .
వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ .. 16..

సర్వాగమానామాచారః ప్రథమం పరికల్ప్యతే .
ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః .. 17..

ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః .
జంగమాజంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవం .. 18..

యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాది కర్మ చ .
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ .. 19..

ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః .
త్రీంల్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః .. 20..

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితం .
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ .. 21..

విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయం .
భజంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవం .. 22..

న తే యాంతి పరాభవం ఓం నమ ఇతి .

అర్జున ఉవాచ —
పద్మపత్రవిశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ .
భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన .. 23..

శ్రీభగవానువాచ —
యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాండవ .
సోహఽమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః .. 24..

స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి .

వ్యాస ఉవాచ —
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయం .
సర్వభూతనివాసోఽసి వాసుదేవ నమోఽస్తు తే .. 25..

శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుత ఓం నమ ఇతి .

పార్వత్యువాచ —
కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహస్రకం .
పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో .. 26..

ఈశ్వర ఉవాచ —
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే .
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే .. 27..

శ్రీరామనామ వరానన ఓం నమ ఇతి .

బ్రహ్మోవాచ —
నమోఽస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే
సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే .
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్రకోటియుగధారిణే నమః .. 28..

సహస్రకోటియుగధారిణే ఓం నమ ఇతి .

సంజయ ఉవాచ —
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః .
తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ .. 29..

శ్రీభగవానువాచ —
అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే .
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం .. 30..

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం .
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే .. 31..

ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః .
సంకీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవంతి .. 32..

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ .
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి .. 33..

ఇతి శ్రీవిష్ణోర్దివ్య సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం .
ఓం తత్ సత్ .

ఓం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం .
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ..

ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనం .
ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహం ..

నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ .
ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయఽఽపన్నివారిణే ..

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే .
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ..

అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ .
ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ ..

సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా .
గచ్ఛన్ మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతు సలక్ష్మణః ..

అచ్యుతానంతగోవింద నామోచ్చారణభేషజాత్ .
నశ్యంతి సకలా రోగాస్సత్యం సత్యం వదామ్యహం ..

సత్యం సత్యం పునస్సత్యముద్ధృత్య భుజముచ్యతే .
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి న దేవం కేశవాత్పరం ..

శరీరే జర్ఝరీభూతే వ్యాధిగ్రస్తే కళేవరే .
ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరిః ..

ఆలోడ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః .
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణో హరిః ..

యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ .
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోఽస్తు తే ..

విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ .
న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పురుషోత్తమ ..

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యామనుశాసన పర్వాంతర్గత ఆనుశాసనిక పర్వణి, మోక్షధర్మే భీష్మ యుధిష్ఠిర సంవాదే శ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్రం నామైకోన పంచ శతాధిక శతతమోధ్యాయః ॥
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం సమాప్తం ॥
ఓం తత్సత్ సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥

 

Click Here to Download PDF

Also Download శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామావళి (108 నామాలు) : Click Here

Leave a Comment