శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం (అర్ధం) Sri Lalitha Sahasranama Stotram with Telugu Meaning

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం (అర్ధం) Sri Lalitha Sahasranama Stotram with Telugu Meaning

లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం వ్యాస ప్రోక్తం కాదు. అది సాక్షాత్తు లలితాదేవి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆమె యొక్క ఆజ్ఞ చేత వశిన్యాది దేవతలు పలికితే ఈ స్తోత్రం ప్రచారం లోకి వచ్చింది.
ఈ నామాలని ఎవరు అనుసంధానం చేస్తారో.. ఎవరు ప్రతిరోజు ఈ లలిత సహస్ర స్తోత్రాన్ని చదువుతూ ఉంటారో వారి యందు నాకు ప్రీతీ కలిగి వారికి సంబంధించిన సమస్త యోగ క్షేమాలను తానే స్వయంగా విచారణ చేస్తాను అని అమ్మవారు ఆనాడు ప్రతిజ్ఞ పూనింది.
కాబట్టి కలియుగంలో మనకి లలిత సహస్రనామం వంటి సహస్రనామ స్తోత్రం లభించడం కేవలం భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుక కృపాకటాక్ష వీక్షణం తప్ప అన్యము కాదు.
ఇది తల్లి యొక్క పూర్ణానుగ్రహముగా మనకు అందినటువంటి స్తోత్రం.
నామము అంటే పేరు. లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము అని ఒక మాట అంటున్నాం….. కానీ బాహ్యంలో అది రహస్య నామా స్తోత్రం.
ఆవిడ పేరు లలిత అయతే ఆవిడని సహస్రము అంటే అనంతము అని పేరు. అనంతము అంటేలెక్కపెట్టలేని
సహస్ర శీర్ష వదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్‌ అంటే ఖచ్చితంగా లెక్కపెట్టడానికి 1000 తలకాయలు ఉన్నది అని కాదు దాని అర్ధం. అనంతమైన తలలు కలిగినది అని.
అనంతమైన నామములు ఎందుకు ఉండాలి??
ఒక రూపం ఏర్పడితే ఆ రూపాన్ని గుర్తుపట్టి పిలవడానికి ఒక నామం అవసరం. మనసుతో పలకాలి:
లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం చదవడం అంటే లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం కొన్నాళ్ళకి నోటికి వచ్చేసి అప్పచెప్పేయడము కాదు.
లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం చదివేటప్పుడు ఒక్కొక్క నామం చెప్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క గుణం ప్రకాశించినటువంటి కారణం చేత మననస్సును హత్తుకుని నిలబడి పోవాలి.
శ్రీలలితా సహస్రనామములు కేవలం స్తోత్రం కాదు. ఇది గొప్ప శాస్తమ్రు. గొప్ప ప్రమాణం. ఈ వేయినామాలు 183 శ్లోకములలో చెప్పబడినవి. శ్రీమాతా అను నామముతో మొదలై లలితాంబికా అనునామముతో పూర్తవుతుంది.
విడివిడిగా చదువుతే ఓం శ్రీమాత్రేనమః అని చదవాలి. అర్థము తెలుసుకునే చదవాలి. అలా వీలుకానప్పుడు నామజపము వలె చదవాలి. ఎలా చదివినా భక్తితో చదివితే పుణ్యం వస్తుంది.
ఈ నామములు చదివితే వచ్చే ఫలితం క్లుప్తంగా తెలుసుకొందాం.
జీవితం తరిస్తుంది.
అపమృత్యువు పోతుంది.
ఆయుష్షు పెరుగుతుంది.
ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయి.
ఇంతకు మించిన ఆనందం మరొకటి ఉండదు.
అందుకే శ్రీలలితా సహస్రనామాలు చదువుదాం. చదివించుదాం. ముక్తిని పొందుదాం.
స్వస్తి…!!
ఓం శ్రీ మాత్రేనమః!!

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా, శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజం, మధ్యకూటేతి శక్తిః, శక్తికూటేతి కీలకం, మూలప్రకృతిరితి ధ్యానం, మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధిద్వారా చింతితఫలావాప్త్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః

ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, ఐం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అంగన్యాసః

ఐం హృదయాయ నమః, క్లీం శిరసే స్వాహా, సౌః శిఖాయై వషట్, సౌః కవచాయ హుం, క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్, ఐం అస్త్రాయఫట్, భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః

ధ్యానమ్

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫుర-
-త్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం
ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై-
-రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా 

లం – పృథివీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై గంధం పరికల్పయామి |
హం – ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి |
యం – వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి |
రం – వహ్నితత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి |
వం – అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం – సర్వతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

అథ స్తోత్రమ్ 

శ్రీ మాతా, శ్రీ మహారాఙ్ఞీ, శ్రీమత్-సింహాసనేశ్వరీ |
చిదగ్ని కుండసంభూతా, దేవకార్యసముద్యతా || 1 ||

1. శ్రీమాతా:- మంగళకరమైన, శుభప్రథమైన తల్లి
2. శ్రీ మహారాజ్ఞి:- శుభకరమైన గొప్పదైన రాణి
3. శ్రీ మత్సిం హసనేశ్వరి:- శోభతో కూడిన శ్రేష్టమైన ఆసనమును అధిష్ఠించింది.
4. చిదగ్ని కుండ సంభూతా : చైతన్యమనెడి అగ్ని కుండము నుండి చక్కగా ఆవిర్భావము చెందినది
5. దేవకార్య సముద్యతా : దేవతల యొక్క కార్యములకై ఆవిర్భవించింది

ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహు సమన్వితా |
రాగస్వరూప పాశాఢ్యా, క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా || 2 ||

6. ఉద్యద్భాను సహస్రాభా : ఉదయించుచున్న వెయ్యి సూర్యుల యొక్క కాంతులతో సమానమైన కాంతి కలది
7. చతుర్బాహు సమన్వితా : నాలుగు చేతులతో కూడినది.
8. రాగస్వరూప పాశాఢ్యా : అనురాగ స్వరూపముగా గల పాశముతో ఒప్పుచున్నది.
9. క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా : క్రోధమును స్వరూపముగా గలిగిన అంకుశముతో ప్రకాశించుచున్నది.

మనోరూపేక్షుకోదండా, పంచతన్మాత్ర సాయకా |
నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్-బ్రహ్మాండమండలా || 3 ||

10. మనో రూపేక్షు కోదండా : మనస్సును రూపముగా గల్గిన చెఱకుగడ విల్లును ధరించింది.
11. పంచతన్మాత్ర సాయకా : ఐదు తన్మాత్రలు అను బాణములు ధరించింది.
12. నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండలా : తన సహజమైన ఎఱ్ఱని కాంతుల నిండుదనమునందు మునుగుచూ వున్న బ్రహ్మాండముల సముదాయము కలది.

చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక లసత్కచా
కురువింద మణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మండితా || 4 ||

13. చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధికలసత్కచా : సంపంగి, అశోక, పున్నాగ, చెంగల్వ పుష్పముల చేత ప్రకాశించుచున్న శిరోజ సంపద కలిగినది.
14. కురువిందమణిశ్రేణి కనత్కోటీర మండితా : పద్మరాగముల వరుసచేత ప్రకాశించుచున్న కిరీటముచే అలంకరింపబడింది.

అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభితా |
ముఖచంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషకా || 5 ||

15. అష్టమీ చంద్రవిభ్రాజ దళికస్థల శోభితా : అష్టమినాటి చంద్రుని వలె ప్రకాశించుచున్న పాలభాగముచే పవిత్రమైన సౌందర్యముతో అలరారుచున్నది.
16. ముఖచంద్ర కళాంకాభ మృగనాభి విశేషకా : ముఖము అనెడి చంద్రునియందు మచ్చవలె ఒప్పెడు కస్తురి బొట్టును కలిగినది.

వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లికా |
వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా || 6 ||

17. వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లికా : ముఖమనెడు మన్మథుని శుభమైన నివాసమునకు తోరణమువలె ఒప్పు కనుబొమలు కలిగినది.
18. వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా : ముఖదీప్తి అనెడు సంపదప్రథమైన స్రోతస్సునందు కదలాడుచున్న చేపలవలె ఒప్పుచుండు కన్నులు కలిగినది.

నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజితా |
తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా || 7 ||

19. నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజితా : క్రొత్తగా వికసించుచున్న సంపెంగ పువ్వును పోలెడు ముక్కుదూలముతో ప్రకాశించునది
20. తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా : ఆకాశములో ప్రకాశించునట్లు కనబడు చుక్కల యొక్క కాంతిని తిరస్కరించుచున్న ముక్కు బులాకీ చేత ప్రకాశించునది.

కదంబ మంజరీక్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా |
తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండలా || 8 ||

21. కదంబ మంజరీ క్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా : కడిమి పూల గుచ్చముల చేత కూర్చబడిన చెవులపై సింగారించుకొను ఆభరణములచే మనస్సును దోచునంత అందముగా నున్నది.
22. తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండలా : చెవి కమ్మలుగా జంటగా అయిన సుర్య చంద్ర మండలమును గలది.

పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూః |
నవవిద్రుమ బింబశ్రీః న్యక్కారి రదనచ్ఛదా || 9 ||

23. పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూః – పద్మరాగ మణుల అద్దమును పరిహసించు చెక్కిళ్ళ యొక్క ప్రదేశము గలది
24. నవవిద్రుమ బింబ శ్రీ న్యక్కారి రథనచ్ఛదా – కొత్తదైన పగడముల యొక్క దొండపండు యొక్క శోభను తిరస్కరించు పెదవులు గలది.

శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా |
కర్పూరవీటి కామోద సమాకర్ష ద్దిగంతరా || 10 ||

25. శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజ పంక్తిద్వయోజ్జ్వలా – శుద్ధమైన విద్య అనగా బ్రహ్మ విద్య లేదా శ్రీవిద్యకు బీజప్రాయము వలె ఆకారము గల రెండు జన్మలు కలిగిన లేదా పండ్ల యొక్క రెండు వరుసలచే ప్రకాశించునది.
26. కర్పూర వీటికామోద సమాకర్షద్దిగంతరా – కర్పూరపు తాంబూలము యొక్క సువాసన లేదా పరిమళమును చక్కగా గ్రహించుచున్న దిగంతముల వరకు ఆవరణములు గలది

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్-త్సిత కచ్ఛపీ |
మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్-కామేశ మానసా || 11 ||

27. నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్త్సిత కచ్ఛపీ – తన యొక్క సంభాషణ యొక్క తియ్యదనము చేత విశేషముగా లేదా అధికముగా అదలింపబడిన కచ్ఛపీ అను పేరుగల వీణ గలది
28. మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్కామేశ మనసా – చిరునవ్వు నిండిన కాంతి ప్రవాహమునందు మునకలిడుచున్న శివుని యొక్క మనస్సు కలిగినది.

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీ విరాజితా |
కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా || 12 ||

29. అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీ విరాజితా – లభ్యము గాని లేదా దొరకని పోలిక గల గడ్డము యొక్క శోభ చేత ప్రకాశించునది.
30. కామేశ బద్ధ మాంగల్యసూత్ర శోభిత కంధరా – పరమశివుని చేత కట్టబడిన మంగళసూత్రముచే, పవిత్ర సౌందర్యముతో ప్రకాశించుచున్న మెడ గలిగినది.

కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా |
రత్నగ్రైవేయ చింతాక లోలముక్తా ఫలాన్వితా || 13 ||

31. కనకాంగద కేయూర కమనీయ భూజాన్వితా – బంగారు ఆభరణాలు, వంకీలతో అందమైన బాహువులు కలిగినది.
32. రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోల ముక్తాఫలాన్వితా – రత్నముల చేత కంఠమునందు ధరించు చింతాకు అనే ఆభరణముతో కదులుచున్న ముత్యాలహారంతో కూడినది.

కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణి ప్రతిపణస్తనీ|
నాభ్యాలవాల రోమాళి లతాఫల కుచద్వయీ || 14 ||

33. కామేశ్వర ప్రేమ రత్న మణిప్రతిపణస్తనీ – కామేశ్వరుని యొక్క ప్రేమ అనెడి శ్రేష్టమైన మణిని పొందుటకై బదులు ఇచ్చు వస్తువులుగా అయిన స్తనములు గలది
34. నాభ్యాలవాల రోమాళి లతాఫలకుచద్వయీ – బొడ్డు అనెడి పాదు లోని నూగారు అనెడి తీగకు పండ్లవలె ఒప్పు జంట స్తనములు గలిగినది.

లక్ష్యరోమలతా ధారతా సమున్నేయ మధ్యమా |
స్తనభార దళన్-మధ్య పట్టబంధ వళిత్రయా || 15 ||

35. లక్ష్య రోమలతాధారతఅ సమున్నేయ మధ్యమా – కనబడుచున్న నూగారు అనెడు తీగను అనుసరించి ఉద్ధరింపబడిన నడుము గలది
36. స్తనభార దళన్మధ్య పట్టబంధ వళిత్రయా – వక్షముల బరువు చేత విరుగుచున్న నడుమునకు కట్టిన పట్టీల యొక్క బంధముల వలె కనబడు మూడు ముడుతలౌ గలది

అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్ర భాస్వత్-కటీతటీ |
రత్నకింకిణి కారమ్య రశనాదామ భూషితా || 16 ||

37. అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్ర భాస్వత్కటీ తటీ – ఉదయ సూర్యుని రంగువలె కుంకుమపువ్వు రంగువలె అగుపడు వస్త్రముతో వెలుగొందు కటి ప్రదేశము గలది.
38. రత్నకింకిణికా రమ్యా రశనాదామ భూషితా – రత్నములతో కూడిన చిరుగంటలతో అందమైన ఒడ్డాణపు త్రాటి చేత అలంకరింపబడింది

కామేశ ఙ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరు ద్వయాన్వితా |
మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా || 17 ||

39. కామేశజ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరుద్వయాన్వితా – కామేశ్వరునికి మాత్రమే తెలిసిన సౌభాగ్యవంతమైన మెత్తని లేదా మృదువైన తొడలను కూడినది
40. మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా – మాణిక్య సంబంధమైన కిరీటము వంటి ఆకారముతో ఒక్కు మోకాళ్లతో ప్రకాశించునది.

ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మర తూణాభ జంఘికా |
గూఢగుల్భా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా || 18 ||

41. ఇంద్రగోప పరీక్షిప్త స్మర తూణాభజంఘికా – ఆరుద్ర పురుగుల చేత చుట్టును పొదగబడిన మన్మథుని యొక్క అమ్ముల పొదులతో ఒప్పు పిక్కలు గలది.
42. గూఢగుల్ఫా – నిండైన చీలమండలు గలది.
43. కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా – తాబేలు యొక్క ఉపరితలం అనగా వీపు భాగపు నునుపును గెలుచు స్వభావము గల పాదాగ్రములు కలిగినది.

నఖదీధితి సంఛన్న నమజ్జన తమోగుణా |
పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా || 19 ||

44. నఖదీధితి సంఛన్న సమజ్జన తమోగుణా – గోళ్ళ యొక్క కాంతుల చేత చక్కగా కప్పివేయబడిన నమస్కరించుచున్న జనుల యొక్క అజ్ఞానం గలది.
45. పద ద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా – పాదముల జంట యొక్క కాంతి సముదాయము చేత తిరస్కరింపబడిన పద్మములు గలది.

శింజాన మణిమంజీర మండిత శ్రీ పదాంబుజా |
మరాళీ మందగమనా, మహాలావణ్య శేవధిః || 20 ||

46. శింజానమణి మంజీర మండిత శ్రీపదాంభుజా – ధ్వని చేయుచున్న మణులు గల అందెలచేత అలంకరింపబడిన శోభగల పద్మముల వంటి పాదములు గలది.
47. మరాళీ మందగమనా – హంసవలె ఠీవి నడక కలిగినది.
48. మహాలావణ్య శేవధిః – అతిశయించిన అందమునకు గని లేదా నిధి

సర్వారుణా‌உనవద్యాంగీ సర్వాభరణ భూషితా |
శివకామేశ్వరాంకస్థా, శివా, స్వాధీన వల్లభా || 21 ||

49. సర్వారుణా – సర్వము అరుణ వర్ణంగా భాసించునది.
50. అనవద్యాంగీ – వంక పెట్టుటకు వీలులేని అవయవములు గలది.
51. సర్వాభరణ భూషితా – సమస్తమైన నగల చేత అలంకరించబడింది.
52. శివకామేశ్వరాంకస్థా – శివస్వరూపుడు కామ స్వరూపుడు అగు శంకరుని యొక్క తొడయందున్నది.
53. శివా – వ్యక్తమైన శివుని రూపము కలది.
54. స్వాధీన వల్లభా – తనకు లోబడిన భర్త గలది.

సుమేరు మధ్యశృంగస్థా, శ్రీమన్నగర నాయికా |
చింతామణి గృహాంతస్థా, పంచబ్రహ్మాసనస్థితా || 22 ||

55. సుమేరు శృంగమధ్యస్థా – మేరు పర్వతపు శిఖరము యొక్క మధ్య ప్రదేశములో ఉంది.
56. శ్రీమన్నగర నాయికా – శుభప్రథమైన ఐశ్వర్యములతో కూడిన నగరమునకు అధిష్ఠాత్రి.
57. చింతామణి గృహాంతఃస్థా – చింతామణుల చేత నిర్మింపబడిన గృహము లోపల ఉంది.
58. పంచబ్రహ్మాసనస్థితా – ఐదుగురు బ్రహ్మలచే నిర్మింపబడిన ఆసనములో ఉంది.

మహాపద్మాటవీ సంస్థా, కదంబ వనవాసినీ |
సుధాసాగర మధ్యస్థా, కామాక్షీ కామదాయినీ || 23 ||

59.మహాపద్మాటవీ సంస్థా – మహిమగల లేదా గొప్పవైన పద్మములు గల అడవియందు చక్కగా ఉంది.
60. కదంబ వనవాసినీ – కడిమి చెట్ల యొక్క తోటయందు వసించునది.
61. సుధాసాగర మధ్యస్థా – చక్కగా గుర్తించుకొని తనయందు ధరించి అవసరమైనపుడు వ్యక్తము చేయగలుగునది.
62. కామాక్షీ – అందమైన కన్నులు గలది.
63. కామదాయినీ – కోరికలను నెరవేర్చునది.

దేవర్షి గణసంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా |
భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా || 24 ||

64. దేవర్షిగణ సంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా – దేవతల యొక్క, ఋషుల యొక్క, గణదేవతల యొక్క సముదాయము చేత స్తోత్రము చేయబడుచున్న తన యొక్క గొప్పదనము గలది.
65. భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తి సేనా సమన్వితా – భండుడు అను రాక్షసుని సంహరించుట యందు ప్రయత్నించు స్త్రీ దేవతల సేనలతో చక్కగా కూడియున్నది.

సంపత్కరీ సమారూఢ సింధుర వ్రజసేవితా |
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటి భిరావృతా || 25 ||

66. సంపత్కరీ సమారూఢ సింధుర వ్రజసేవితా – సంపత్కరీ దేవి చేత చక్కగా అధిరోహింపబడిన ఏనుగుల సముదాయము చేత సేవింపబడింది.
67. అశ్వారూఢా ధిష్ఠితాశ్వకోటి కోటిభిరావృతా – అశ్వారూఢ అనే దేవి చేత ఎక్కబడిన గుఱ్ఱముల యొక్క కోట్లానుకోట్లచే చుట్టుకొనబడింది.

చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా |
గేయచక్ర రథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా || 26 ||

68. చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా – చక్రరాజము అను పేరుగల రథములో అధిష్ఠించిన సమస్తమైన ఆయుధములచే అలంకరింపబడింది.
69. గేయచక్ర రథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా – గేయచక్రము అని పేరుగల రథమును అధిష్ఠించిన మంత్రిణిచే అన్ని వైపుల నుండి సేవింపబడునది.

కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథా పురస్కృతా |
జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా || 27 ||

70. కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథా పురస్కృతా – కిరిచక్రము అను పేరుగల రథమును ఎక్కిన దండము చేతియందు ఎల్లప్పుడూ వుండు దేవి ముందు ఉండి సేవింపబడునది
71. జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా – జ్వాలా మాలిని అను పేరు గల నిత్యదేవత చేత వెదజల్లబడి నిర్మింపబడిన అగ్నిప్రాకారము యొక్క మధ్యనున్నది.

భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షితా |
నిత్యా పరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా || 28 ||

72. భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తి విక్రమ హర్షితా – భండాసురుణ్ణి, అతని సైన్యాన్ని సంహరించడానికి సంసిద్ధురాలైన తన శక్తి సైన్యాల విక్రమాన్ని చూచి ఆనందించింది.
73. నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా – నిత్యాదేవతల యొక్క పరులను ఆక్రమించుకోగల శక్తి, సామర్థ్య, ఉత్సాహాలను చూసి సంతోషించింది.

భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నందితా |
మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగ వధతోషితా || 29 ||

74. భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలా విక్రమనందితా – భండాసురుని పుత్రులను సంహరించుటకు సంసిద్ధురాలైన బాలాదేవి యొక్క విక్రమమునకు సంతసించునది.
75. మంత్రిణ్యంగా విరచిత విషంగ వధతోషితా – మంత్రిణీ దేవి చేత చేయబడిన విషంగ వధను విని సంతసించింది.

విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనందితా |
కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వరా || 30 ||

76. విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనందితా – విశుక్రుని ప్రాణాలను హరించిన వారాహీదేవి యొక్క పరాక్రమానికి సంతోషించింది.
77. కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీగణేశ్వరా – కామేశ్వరుని యొక్క ముఖమును చూచినంత మాత్రమున కల్పించబడిన గణపతిని గలది.

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా |
భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ || 31 ||

78. మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా – మహాగణపతి చేత నశింపచేయబడిన జయ విఘ్న యంత్రమునకు మిక్కిలి సంతోషించింది.
79. భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ – రాక్షస రాజైన భండాసురిని చేత ప్రయోగింపబడిన శస్త్రములకు విరుగుడు అస్త్రములను కురిపించునది.

కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః |
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా || 32 ||

80. కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః – చేతివ్రేళ్ళ గోళ్ళ నుండి పుట్టిన విష్ణుమూర్తి యొక్క దశావతారములు గలది.
81. మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా – మహాపాశుపతము అను అస్త్రము యొక్క అగ్నిచేత – నిశ్శేషంగా దహింపబడిన రాక్షస సైన్యము గలది.

కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా |
బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా || 33 ||

82. కామేశ్వరాస్త్ర ప్రయోగముతో నిశ్శేషంగా దహింపబడిన భండాసురునితో కూడిన శూన్యకా నగరము గలది.
83. బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవ సంస్తుత వైభవా – బ్రహ్మ, విష్ణువు, ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతల చేత స్తుతింపబడిన పరాక్రమ వైభవం గలది.

హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవనౌషధిః |
శ్రీమద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా || 34 ||

84. హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవ నౌషధిః – శివుని యొక్క మూడవ కంటికి నిశ్శేషంగా దహింపబడిన మన్మథునికి సంజీవనము వంటి మందువలె పనిచేసినది అనగా పునర్జీవనము ప్రసాదించునది.
85. శ్రీ మద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా – మంగళకరమైన లేదా మహిమాన్వితమైన వాగ్భవము అను పేరుగల అక్షర సముదాయమే ముఖ్యమైన స్వరూపముగాగల పద్మము వంటి ముఖము గలది.

కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ |
శక్తికూటైక తాపన్న కట్యథోభాగ ధారిణీ || 35 ||

86. కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ – కంఠము యొక్క క్రింద నుండి నడుము లేదా నాభి ప్రదేశము వరకు గల శరీరమును లేదా దేహమును మధ్యకూట స్వరూపముగా గలది.
87. శక్తికూటైక తాపన్న కట్యధోభాగ ధారిణీ – శక్తికూటముతో సామ్యమమును పొందిన నడుము యొక్క క్రింది ప్రదేశమును ధరించింది.

మూలమంత్రాత్మికా, మూలకూట త్రయ కళేబరా |
కుళామృతైక రసికా, కుళసంకేత పాలినీ || 36 ||

88. మూలమంత్రాత్మికా – మూలమంత్రమును అనగా పంచదశాక్షరీ మంత్రమును ఆత్మస్వరూపముగా గలది.
89. మూలకూట త్రయకళేబరా – మూలమంత్రము యొక్క కూటత్రయమును తన శరీరముగా గలది.
90. కులమృతైక రసికా – కులమునకు సంబంధించిన అమృతములో మిక్కిలి ఆసక్తి కలది.
91. కులసంకేత పాలినీ – కుల సంబంధమైన ఏర్పాటులను పాలించింది.

కుళాంగనా, కుళాంతఃస్థా, కౌళినీ, కుళయోగినీ |
అకుళా, సమయాంతఃస్థా, సమయాచార తత్పరా || 37 ||

92. కులాంగనా – కుల సంబంధమైన స్త్రీ.
93. కులాంతఃస్థా – కులము యొక్క మద్యములో ఉంది.
94. కౌలినీ – కులదేవతల రూపంలో ఆరాధింపబడునది.
95. కులయోగినీ – కుండలినీ యోగ దేవతా స్వరూపిణి.
96. అకులా – అకులా స్వరూపురాలు లేదా కులము లేనిది.
97. సమయాంతఃస్థా – సమయాచార అంతర్వర్తిని.
98. సమయాచార తత్పరా – సమయ అనే ఆచారములో ఆసక్తి కలది.

మూలాధారైక నిలయా, బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ |
మణిపూరాంత రుదితా, విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ || 38 ||

99. మూలాధారైక నిలయా – మూలాధార చక్రమే ముఖ్యమైన నివాసముగా గలది.
100. బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ – బ్రహ్మగ్రంథిని విడగొట్టునది.
101. మణిపూరాంతరుదిరా –
మణిపూర చక్రము యొక్క లోపలి నుండి ఉదయించునది లేదా ప్రకటమగునది.
102. విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ –విష్ణుగ్రంథిని విడగొట్టునది.

ఆఙ్ఞా చక్రాంతరాళస్థా, రుద్రగ్రంథి విభేదినీ |
సహస్రారాంబుజా రూఢా, సుధాసారాభి వర్షిణీ || 39 ||

103. ‘ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా’- ఆజ్ఞాచక్ర మధ్యమున నుండునది.

104. ‘రుద్రగ్రంథి విభేదినీ’ – రుద్రగ్రంథి ద్వయమును విశేషముగ భేదించునది

105. ‘సహస్రారాంబుజారూఢా’ – వేయి సంఖ్యల దళములు గల పద్మము అధిష్ఠించియున్న శ్రీదేవి అని అర్థము.

106. ‘సుధాసారాభివర్షిణీ, – సహస్రార కమలము యొక్క ‘కర్ణిక’ (తూడు లేక కాడ) నుండి అమృతధారలు వర్షింప చేయునది

తటిల్లతా సమరుచిః, షట్-చక్రోపరి సంస్థితా |
మహాశక్తిః, కుండలినీ, బిసతంతు తనీయసీ || 40 ||

107. తటిల్లతా సమరుచిః –
మెఱపుతీగతో సమానమగు కాంతి గలది.

108. షట్చక్రోపరి సంస్థితా –
ఆరు విధములైన మూలాధారాది చక్రముల యొక్క పైభాగమందు చక్కగా నున్నది.

109. మహాసక్తిః –
బ్రహ్మమునందు ఆసక్తి గలది.

110. కుండలినీ –
పాము వంటి ఆకారము గలది.

111. బిసతంతు తనీయసీ –
తామరకాడలోని ప్రోగువలె సన్నని స్వరూపము గలది.

భవానీ, భావనాగమ్యా, భవారణ్య కుఠారికా |
భద్రప్రియా, భద్రమూర్తి, ర్భక్తసౌభాగ్య దాయినీ || 41 ||

112. భవానీ –
భవుని భార్య.

113. భావనాగమ్యా –
భావన చేత పొంద శక్యము గానిది.

114. భవారణ్య కుఠారికా –
సంసారమనెడు అడవికి గండ్రగొడ్డలి వంటిది.

115. భద్రప్రియా – శుభములు, శ్రేష్ఠములు అయిన వాటి యందు ఇష్టము కలిగినది.
116. భద్రమూర్తిః – శుభమైన లేదా మంగళకరమైన స్వరూపము గలది.

117. భక్త సౌభాగ్యదాయినీ – భక్తులకు సౌభాగ్యమును ఇచ్చునది.

భక్తిప్రియా, భక్తిగమ్యా, భక్తివశ్యా, భయాపహా |
శాంభవీ, శారదారాధ్యా, శర్వాణీ, శర్మదాయినీ || 42 ||

118. భక్తప్రియా –
భక్తుల యెడ ప్రేమ, వాత్సల్యము గలది.

119. భక్తిగమ్యా –
భక్తికి గమ్యమైనటువంటిది.

120. భక్తివశ్యా –
భక్తికి స్వాధీనురాలు.

121. భయాపహా –
భయములను పోగొట్టునది.

122. శాంభవీ –
శంభుని భార్య.

123. శారదారాధ్యా –
సరస్వతిచే ఆరాధింపబడునది.

124. శర్వాణీ –
శర్వుని భార్య.

125. శర్మదాయినీ –
శాంతిని, సుఖమును ఇచ్చునది.

శాంకరీ, శ్రీకరీ, సాధ్వీ, శరచ్చంద్రనిభాననా |
శాతోదరీ, శాంతిమతీ, నిరాధారా, నిరంజనా || 43 ||

126. శాంకరీ –శంకరుని భార్య.

127. శ్రీకరీ –ఐశ్వర్యమును ఇచ్చునది.

128. సాధ్వీ –సాధు ప్రవర్తన గల పతివ్రత.

129. శరచ్చంద్ర నిభాననా –శరత్కాలము లోని చంద్రునితో సమానమైన వదనము గలది.

130. శాతోదరీ –కృశించిన లేదా సన్నని పొట్ట గలిగినది.

131. శాంతిమతీ –శాంతి గలది.

132. నిరాధారా –ఆధారము లేనిది.

133. నిరంజనా –మాయా సంబంధమైన అజ్ఞానపు పొరలేని దృష్టి గలది.

నిర్లేపా, నిర్మలా, నిత్యా, నిరాకారా, నిరాకులా |
నిర్గుణా, నిష్కళా, శాంతా, నిష్కామా, నిరుపప్లవా || 44 ||

134. నిర్లేపా –కర్మ బంధములు అంటనిది.

135. నిర్మలా –ఏ విధమైన మలినము లేనిది.

136. నిత్యా –నిత్య సత్య స్వరూపిణి.

137. నిరాకారా –ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకారము లేనిది.

138. నిరాకులా –భావ వికారములు లేనిది.

139. నిర్గుణా –గుణములు అంటనిది.

140. నిష్కలా –విభాగములు లేనిది.

141. శాంతా –ఏ విధమైన ఒడిదుడుకులు, తొట్రుపాటు లేనిది.

142. నిష్కామా –కామము, అనగా ఏ కోరికలు లేనిది.

143. నిరుపప్లవా –హద్దులు ఉల్లంఘించుట లేనిది.

నిత్యముక్తా, నిర్వికారా, నిష్ప్రపంచా, నిరాశ్రయా |
నిత్యశుద్ధా, నిత్యబుద్ధా, నిరవద్యా, నిరంతరా || 45 ||

144. నిత్యముక్తా –ఎప్పుడును సంగము లేనిది.

145. నిర్వికారా –ఏ విధమైన వికారములు లేనిది.

146. నిష్ప్రపంచా –ప్రపంచముతో ముడి లేనిది.

147. నిరాశ్రయా –ఆశ్రయము లేనిది లేదా అవసరము లేనిది.

148. నిత్యశుద్ధా –ఎల్లప్పుడు శుద్ధమైనది.

149. నిత్యబుద్ధా –ఎల్లప్పుడు జ్ఞాన స్వరూపురాలు.

150. నిరవద్యా –చెప్పరానిది అంటూ ఏమీ లేనిది లేదా నిందించుటకూ ఏదీ లేనిది.

151. నిరంతరా – ఏ మాత్రము సందు లేకుండా అంతటా వ్యాపించింది.

నిష్కారణా, నిష్కళంకా, నిరుపాధి, ర్నిరీశ్వరా |
నీరాగా, రాగమథనీ, నిర్మదా, మదనాశినీ || 46 ||

152. నిష్కారణా –ఏ కారణము లేనిది.

153. నిష్కళంకా –ఎటువంటి దోషము లేదా పాపము లేనిది.

154. నిరుపాధిః –ఏ విధమైన అవిద్యా సంబంధమైన ఉపాధులు లేనిది.

155. నిరీశ్వరా – ఇంకా తనను పైన ప్రభువు అనువారెవరూ లేనిది.

156. నిరాగా –రాగము అనగా కోరికలు లేనిది.

157. రాగమథనీ –రాగమును పోగొట్టి, వైరాగ్యమును కలుగుజేయునది.

158. నిర్మదా –మదము లేనిది.

159. మదనాశినీ –మదమును పోగొట్టునది.

నిశ్చింతా, నిరహంకారా, నిర్మోహా, మోహనాశినీ |
నిర్మమా, మమతాహంత్రీ, నిష్పాపా, పాపనాశినీ || 47 ||

160. నిశ్చింతా –ఏ చింతలూ లేనిది.

161. నిరహంకారా –ఏ విధమైన అహంకారము లేనిది.

162. నిర్మోహా –అవగాహనలో పొరపాటు లేనిది.

163. మోహనాశినీ –మోహమును పోగొట్టునది.

164. నిర్మమా –మమకారము లేనిది.

165. మమతాహంత్రీ –మమకారమును పోగొట్టునది.

166. నిష్పాపా –పాపము లేనిది.

167. పాపనాశినీ –పాపములను పోగొట్టునది.

నిష్క్రోధా, క్రోధశమనీ, నిర్లోభా, లోభనాశినీ |
నిఃసంశయా, సంశయఘ్నీ, నిర్భవా, భవనాశినీ || 48 ||

168. నిష్క్రోధా –క్రోధము లేనిది.

169. క్రోధశమనీ –క్రోధమును పోగొట్టునది.

170. నిర్లోభా –లోభము లేనిది.

171. లోభనాశినీ –లోభమును పోగొట్టునది.

172. నిస్సంశయా –సందేహములు, సంశయములు లేనిది.

173. సంశయఘ్నీ –సంశయములను పోగొట్టునది.

174. నిర్భవా –పుట్టుక లేనిది.

175. భవనాశినీ –పుట్టుకకు సంబంధించిన సంసార బంధక్లేశములు లేకుండా చేయునది.

నిర్వికల్పా, నిరాబాధా, నిర్భేదా, భేదనాశినీ |
నిర్నాశా, మృత్యుమథనీ, నిష్క్రియా, నిష్పరిగ్రహా || 49 ||

176. నిర్వికల్పా –వికల్పములు లేనిది.

177. నిరాబాధా –బాధలు, వేధలు లేనిది.

178. నిర్భేదా –భేదములు లేనిది.

179. భేదనాశినీ –భేదములను పోగొట్టునది.

180. నిర్నాశా –నాశము లేనిది.

181. మృత్యుమథనీ –మృత్యు భావమును, మృత్యువును పోగొట్టునది.

182. నిష్క్రియా –క్రియలు (చేయవలసిన, చేయకూడని) లేనిది.

183. నిష్పరిగ్రహా –స్వీకరణ, పరిజనాదులు లేనిది.

నిస్తులా, నీలచికురా, నిరపాయా, నిరత్యయా |
దుర్లభా, దుర్గమా, దుర్గా, దుఃఖహంత్రీ, సుఖప్రదా || 50 ||

184. నిస్తులా –సాటి లేనిది.

185. నీలచికురా –చిక్కని, చక్కని, నల్లని, ముంగురులు గలది.

186. నిరపాయా –అపాయములు లేనిది.

187. నిరత్యయా –అతిక్రమింప వీలులేనిది.

188. దుర్లభా –పొందశక్యము కానిది.

189. దుర్గమా –గమింప శక్యము గానిది.

190. దుర్గా –దుర్గాదేవి.

191. దుఃఖహంత్రీ –దుఃఖములను తొలగించునది.

192. సుఖప్రదా –సుఖములను ఇచ్చునది.

దుష్టదూరా, దురాచార శమనీ, దోషవర్జితా |
సర్వఙ్ఞా, సాంద్రకరుణా, సమానాధికవర్జితా || 51 ||

193. దుష్టదూరా –దుష్టత్వము అంటనిది. దుష్టులకు అంటనిది.

194. దురాచార శమనీ –చెడు నడవడికను పోగొట్టునది.

195. దోషవర్జితా –దోషములచే విడిచి పెట్టబడింది.

196. సర్వజ్ఞా –అన్నిటినీ తెలిసింది.

197. సాంద్రకరుణా –గొప్ప దయ గలది.

198. సమానాధిక వర్జితా –ఎక్కువ తక్కువ భేదాలచే విడువబడినది అనగా ఎక్కువ వారు తక్కువ వారు లేనిది.

సర్వశక్తిమయీ, సర్వమంగళా, సద్గతిప్రదా |
సర్వేశ్వరీ, సర్వమయీ, సర్వమంత్ర స్వరూపిణీ || 52 ||

199. సర్వశక్తిమయీ –సర్వశక్తి స్వరూపిణి.

200. సర్వమంగళా –సర్వమంగళ స్వరూపిణి.

201. సద్గతి ప్రదా –మంచి మార్గమును ఇచ్చునది.

202. సర్వేశ్వరీ –జగత్తు లేదా విశ్వమునంతకు ప్రధానాధికారిణి.

203. సర్వమయీ –సర్వములో అనగా విశ్వమంతటా నిండి ఉంది.

204. సర్వమంత్ర స్వరూపిణీ –అన్ని మంత్రములును తన స్వరూపముగా గలది.

సర్వయంత్రాత్మికా, సర్వతంత్రరూపా, మనోన్మనీ |
మాహేశ్వరీ, మహాదేవీ, మహాలక్ష్మీ, ర్మృడప్రియా || 53 ||

205. సర్వయంత్రాత్మికా –అన్ని యంత్రములకు స్వరూపముగా గలది.

206. సర్వతంత్రరూపా –అన్ని తంత్రములను తన రూపముగా గలది.

207. మనోన్మనీ –మననస్థితిలో మేల్కాంచిన మననము చేయబడునట్టిది.

208. మాహేశ్వరీ –మహేశ్వర సంబంధమైనది.

209. మహాదేవీ –మహిమాన్వితమైన ఆధిపత్యము కలది.

210. మహాలక్ష్మీ –గొప్పవైన లక్ష్మలు గలది.

211. మృడప్రియా –శివుని ప్రియురాలు.

మహారూపా, మహాపూజ్యా, మహాపాతక నాశినీ |
మహామాయా, మహాసత్త్వా, మహాశక్తి ర్మహారతిః || 54 ||

212. మహారూపా –గొప్పదైన లేదా మహిమాన్వితమైన రూపము గలది.

213. మహాపూజ్యా –గొప్పగా పూజింపబడునది.

214. మహాపాతక నాశినీ –ఘోరమైన పాతకములను నాశనము చేయునది.

215. మహామాయా –మహిమాన్వితమైన మాయా లక్షణం కలది.

216. మహాసత్వా – మహిమాన్వితమైన ఉనికి గలది.

217. మహాశక్తిః –అనంతమైన శక్తి సామర్థ్యములు గలది.

218. మహారతిః –గొప్ప ఆసక్తి గలది.

మహాభోగా, మహైశ్వర్యా, మహావీర్యా, మహాబలా |
మహాబుద్ధి, ర్మహాసిద్ధి, ర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ || 55 ||

219. మహాభోగా –గొప్ప భోగమును పొందునది లేదా అనుభవించునది.

220. మహైశ్వర్యా –విలువ కట్టలేని ఐశ్వర్యమును ఇచ్చునది.

221. మహావీర్యా –అత్యంత శక్తివంతమైన వీర్యత్వము గలది.

222. మహాబలా –అనంతమైన బలసంపన్నురాలు.

223. మహాబుద్ధిః – అద్వితీయమైన బుద్ధి గలది.

224. మహాసిద్ధిః –అద్వితీయమైన సిద్ధి గలది.

225. మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ –గొప్ప యోగేశ్వరులైన వారికి కూడా ప్రభవి.

మహాతంత్రా, మహామంత్రా, మహాయంత్రా, మహాసనా |
మహాయాగ క్రమారాధ్యా, మహాభైరవ పూజితా || 56 ||

226. మహాతంత్రా –గొప్పదైన తంత్ర స్వరూపిణి.

227. మహామంత్రా –గొప్పదైన మంత్ర స్వరూపిణి.

228. మహాయంత్రా –గొప్పదైన యంత్ర స్వరూపిణి.

229. మహాసనా –గొప్పదైన ఆసనము గలది.

230. మహాయాగ క్రమారాధ్యా –గొప్పదైన యాగ విధానములో క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో ఆరాధింపబడునది.

231. మహాభైరవ పూజితా –ఆదిత్య మండలంలో మధ్యనవుండే మహాభైరవుడు (నారాయణుడు) చేత పూజింపబడింది.

మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణీ |
మహాకామేశ మహిషీ, మహాత్రిపుర సుందరీ || 57 ||

232. మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణీ –సదాశివునిచే మహాప్రళయ సమయమునందు చేయబడు గొప్ప తాండవ నృత్యమును సాక్షి స్వరూపిణి.

233. మహా కామేశ మహిషీ –మహేశ్వరుని పట్టపురాణి.

234. మహాత్రిపుర సుందరీ –గొప్పదైన త్రిపురసుందరి.

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా, చతుష్షష్టి కళామయీ |
మహా చతుష్షష్టి కోటి యోగినీ గణసేవితా || 58 ||

235. చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా –అరువది నాలుగు ఉపచారములతో సేవింపబడునది.

236. చతుష్షష్టి కళామయీ –అరువది నాలుగు కళలు గలది.

237. మహాచతుష్షష్టి కోటియోగినీ గణసేవితా –గొప్పదైన అరువది కోట్ల యోగినీ బృందముచే సేవింపబడునది.

మనువిద్యా, చంద్రవిద్యా, చంద్రమండలమధ్యగా |
చారురూపా, చారుహాసా, చారుచంద్ర కళాధరా || 59 ||

238. మనువిద్యా –మనువు చేత ఉపాసింపబడిన విద్యారూపిణి.

239. చంద్రవిద్యా –చంద్రుని చేత ఉపాసింపబడిన విద్యారూపిణి.

240. చంద్రమండలమధ్యగా –చంద్ర మండలములో మధ్యగా నుండునది.

241. చారురూపా –మనోహరమైన రూపము కలిగినది.

242. చారుహాసా –అందమైన మందహాసము కలది.

243. చారుచంద్రకళాధరా –అందమైన చంద్రుని కళను ధరించునది.

చరాచర జగన్నాథా, చక్రరాజ నికేతనా |
పార్వతీ, పద్మనయనా, పద్మరాగ సమప్రభా || 60 ||

244. చరాచర జగన్నాథా -కదిలెడి, కదలని ఈ జగత్తుకు అధినాథురాలు.
245. చక్రరాజ నికేతనా -చక్రములలో గొప్పదైన దానిని నిలయముగా కలిగినది.
246. పార్వతీ -పర్వతరాజ పుత్రి.
247. పద్మనయనా -పద్మములవంటి నయనములు కలది.
248. పద్మరాగ సమప్రభా -పద్మరాగముల కాంతికి సమానమగు శరీరకాంతి కలది.

పంచప్రేతాసనాసీనా, పంచబ్రహ్మ స్వరూపిణీ |
చిన్మయీ, పరమానందా, విఙ్ఞాన ఘనరూపిణీ || 61 ||

249. పంచప్రేతాసనాసీనా –పంచప్రేతలైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర, ఈశ్వర, సదాశివులను ఆసనముగా కలిగి ఆసీనులైనది.

250. పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ –పంచబ్రహ్మల స్వరూపమైనది.

251. చిన్మయీ –జ్ఞానముతో నిండినది.

252. పరమానందా –బ్రహ్మానంద స్వరూపము లేక నిరపేక్షకానంద రూపము.

253. విజ్ఞానఘనరూపిణీ –విజ్ఞానము, స్థిరత్వము పొందిన రూపము గలది.

ధ్యానధ్యాతృ ధ్యేయరూపా, ధర్మాధర్మ వివర్జితా |
విశ్వరూపా, జాగరిణీ, స్వపంతీ, తైజసాత్మికా || 62 ||

254. ధ్యాన ధ్యాతృ ధ్యేయరూపా –ధ్యానము యొక్క, ధ్యానము చేయువాని యొక్క, ధ్యాన లక్ష్యము యొక్క సమన్వయ రూపము కలది.

255. ధర్మాధర్మ వివర్జితా – విహితకర్మలు, అవిహిత కర్మలు లేనిది.

256. విశ్వరూపా –విశ్వము యొక్క రూపమైనది.

257. జాగరిణీ –జాగ్రదవస్థను సూచించునది.

258. స్వపంతీ –స్వప్నావస్థను సూచించునది.

259. తైజసాత్మికా –తేజస్సువంటి సూక్ష్మ స్వప్నావస్థకు అధిష్ఠాత్రి.

సుప్తా, ప్రాఙ్ఞాత్మికా, తుర్యా, సర్వావస్థా వివర్జితా |
సృష్టికర్త్రీ, బ్రహ్మరూపా, గోప్త్రీ, గోవిందరూపిణీ || 63 ||

260. సుప్తా –నిద్రావస్థను సూచించునది.

261. ప్రాజ్ఞాత్మికా –ప్రజ్ఞయే స్వరూపముగా గలది.

262. తుర్యా –తుర్యావస్థను సూచించునది.

263. సర్వావస్థా వివర్జితా –అన్ని అవస్థలను విడిచి అతీతముగా నుండునది.

264. సృష్టికర్త్రీ –సృష్టిని చేయునది.

265. బ్రహ్మరూపా –బ్రాహ్మణ లక్షణము గల రూపము గలది.

266. గోప్త్రీ –గోపన లక్షణము అనగా సంరక్షణ లక్షణం కలది.

267. గోవిందరూపిణీ –విష్ణుమూర్తితో రూప సమన్వయము కలది.

సంహారిణీ, రుద్రరూపా, తిరోధానకరీశ్వరీ |
సదాశివానుగ్రహదా, పంచకృత్య పరాయణా || 64 ||

268. సంహారిణీ –ప్రళయకాలంలో సమస్త వస్తుజీవజాలాన్ని తనలోనికి ఉపసంహరణ గావించి, లీనము చేసుకొనునది.

269. రుద్రరూపా –రుద్రుని యొక్క రూపు దాల్చింది.

270. తిరోధానకరీ –మఱుగు పరచుటను చేయునది.

271. ఈశ్వరీ –ఈశ్వరుని యొక్క శక్తిరూపములో ఉండునది.

272. సదాశివా –సదాశివ స్వరూపిణి.

273. అనుగ్రహదా –అనుగ్రహమును ఇచ్చునది.

274. పంచకృత్య పరాయణా –సృష్టి, స్థితి, లయ, తిరోధాన, అనుగ్రహాలనే అయిదు కృత్యముల యందు ఆసక్తి కలది.

భానుమండల మధ్యస్థా, భైరవీ, భగమాలినీ |
పద్మాసనా, భగవతీ, పద్మనాభ సహోదరీ || 65 ||

275. భానుమండల మధ్యస్థా –సూర్య మండలములో కేంద్రము వద్ద ఉండునది.

276. భైరవీ –భైరవీ స్వరూపిణి.

277. భగమాలినీ –వెలుగుతూ గమనము చేయువారిచే హారముగా అగుపించునది.

278. పద్మాసనా –పద్మమును నెలవుగా కలిగినది.

279. భగవతీ – భగశబ్ద స్వరూపిణి.

280. పద్మనాభ సహోదరీ –విష్ణుమూర్తి యొక్క సహోదరి.

ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళిః |
సహస్రశీర్షవదనా, సహస్రాక్షీ, సహస్రపాత్ || 66 ||

281. ఉన్మేషనిమిషోత్పన్న విపన్నభువనావళి –తెరువబడుటతోను, మూయబడుటతోను పుట్టిన లీనమైన చతుర్దశ భువనములు కలది.

282. సహస్రశీర్షవదనా –వెయ్యి లేదా అనంతమైన శిరస్సులతో, ముఖములు కలది.

283. సహస్రాక్షీ –వెయ్యి లేదా అనంతమైన కన్నులు కలది.

284. సహస్రపాత్ – అనంతమైన పాదములు కలది.

ఆబ్రహ్మ కీటజననీ, వర్ణాశ్రమ విధాయినీ |
నిజాఙ్ఞారూపనిగమా, పుణ్యాపుణ్య ఫలప్రదా || 67 ||

285. ఆ బ్రహ్మకీటజననీ –బ్రహ్మ నుండి కీటకముల వరకు అందరికీ తల్లి.

286. వర్ణాశ్రమ విధాయినీ –వర్ణములను, ఆశ్రమములను ఏర్పాటు చేయునది.

287. నిజాజ్ఞారూపనిగమా –తనయొక్క ఆదేశములే రూపుగట్టుకొనిన వేదములు అయినది.

288. పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా –మంచిపనులకు, చెడ్డపనులను వాటి వాటికి తగిన ఫలములను చక్కగా ఇచ్చునది.

శ్రుతి సీమంత సింధూరీకృత పాదాబ్జధూళికా |
సకలాగమ సందోహ శుక్తిసంపుట మౌక్తికా || 68 ||

289. శ్రుతిసీమంత సిందూరీకృత పాదాబ్జధూళికా -వేదములనెడు స్త్రీలయొక్క పాపిటలను, సిందూరము ధరించునట్లు చేసిఅన్ పాదపద్మము యొక్క ధూళిని కలిగినది.

290. సకలాగమ సందోహశుక్తి సంపుటమౌక్తికా –అన్ని ఆగమ శాస్త్రములనెడు ముత్యపు చిప్పలచే చక్కగా ఉంచబడిన లేదా నిక్షిప్తము చేయబడిన ముత్యము.

పురుషార్థప్రదా, పూర్ణా, భోగినీ, భువనేశ్వరీ |
అంబికా,‌உనాది నిధనా, హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవితా || 69 ||

291. పురుషార్థప్రదా –పురుషునకు కావలసిన ప్రయోజనములను చక్కగా ఇచ్చునది.

292. పూర్ణా – పూర్ణురాలు.

293. భోగినీ –భోగములను అనుభవించునది లేదా భోగములను ఇచ్చునది.

294. భువనేశ్వరీ –చతుర్దశ భువనములకు అధినాథురాలు.

295. అంబికా – తల్లి.

296. అనాదినిధనా –ఆది, అంతము లేనిది.

297. హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవితా –విష్ణువు చేత, బ్రహ్మ చేత, ఇంద్రుని చేత సేవింపబడునది.

నారాయణీ, నాదరూపా, నామరూప వివర్జితా |
హ్రీంకారీ, హ్రీమతీ, హృద్యా, హేయోపాదేయ వర్జితా || 70 ||

298. నారాయణీ –నారాయణత్వ లక్షణము గలది.

299. నాదరూపా –నాదము యొక్క రూపము అయినది.

300. నామరూపవివర్జితా –పేరు, ఆకారము లేనిది

301. హ్రీంకారీ –హ్రీంకార స్వరూపిణి.

302. హ్రీమతీ –లజ్జాసూచిత బీజాక్షర రూపిణి.

303. హృద్యా –హృదయమునకు ఆనందము అయినది.

304. హేయోపాదేయవర్జితా –విడువదగినది, గ్రహింపదగినది, లేనిది.

రాజరాజార్చితా, రాఙ్ఞీ, రమ్యా, రాజీవలోచనా |
రంజనీ, రమణీ, రస్యా, రణత్కింకిణి మేఖలా || 71 ||

305. రాజరాజార్చితా –రాజులకు రాజులైన వారిచేత అర్చింపబడునది.

306. రాఖినీ –కామేశ్వరునికే రాణి.

307. రమ్యా –మనోహరమైనది.

308. రాజీవలోచనా –పద్మములవంటి కన్నులు కలది.

309. రంజనీ –రంజింప చేయునది లేదా రంజనము చేయునది.

310. రమణీ –రమింపచేయునది.

311. రస్యా –రస స్వరూపిణి.

312. రణత్కింకిణి మేఖలా –మ్రోగుచుండు చిరుగజ్జెలతో కూడిన మొలనూలు లేదా వడ్డాణము గలది.

రమా, రాకేందువదనా, రతిరూపా, రతిప్రియా |
రక్షాకరీ, రాక్షసఘ్నీ, రామా, రమణలంపటా || 72 ||

313. రమా –లక్ష్మీదేవి.

314. రాకేందువదనా –పూర్ణిమ చంద్రుని పోలిన ముఖము గలది.

315. రతిరూపా –ఆసక్తి రూపమైనది.

316. రతిప్రియా –ఆసక్తి యందు ప్రీతి కలది.

317. రక్షాకరీ –రక్షించునది.

318. రాక్షసఘ్నీ –రాక్షసులను సంహరించునది.

319. రామా –ఎప్పుడూ సంతోషంగా, క్రీడాత్మకంగా వుండేది.

320. రమణ లంపటా –రమణునితో అత్యంత సాన్నిహిత్య, సామ్య సంబంధము గలది.

కామ్యా, కామకళారూపా, కదంబ కుసుమప్రియా |
కల్యాణీ, జగతీకందా, కరుణారస సాగరా || 73 ||

321. కామ్యా –కోరదగినటువంటిది.

322. కామకళారూపా –కామేశ్వరుని కళయొక్క రూపమైనది.

323. కదంబకుసుమప్రియా –కడిమి పువ్వులయందు ప్రేమ కలిగినది.

324. కళ్యాణీ –శుభ లక్షణములు కలది.

325. జగతీకందా –జగత్తుకు మూలమైనటువంటిది.

326. కరుణా రససాగరా –దయాలక్షణానికి సముద్రము వంటిది.

కళావతీ, కళాలాపా, కాంతా, కాదంబరీప్రియా |
వరదా, వామనయనా, వారుణీమదవిహ్వలా || 74 ||

327. కళావతీ –కళా స్వరూపిణీ.

328. కలాలాపా –కళలను ఆలాపనా స్వరూపముగా కలిగినది.

329. కాంతా –కామింపబడినటువంటిది.

330. కాదంబరీ ప్రియా –పరవశించుటను ఇష్టపడునది.

331. వరదా –వరములను ఇచ్చునది.

332. వామనయనా –అందమైన నేత్రములు గలది.

333. వారుణీమదవిహ్వలా –వరుణ సంబంధమైన పరవశత్వము చెందిన మనోలక్షణము గలది.

విశ్వాధికా, వేదవేద్యా, వింధ్యాచల నివాసినీ |
విధాత్రీ, వేదజననీ, విష్ణుమాయా, విలాసినీ || 75 ||

334. విశ్వాధికా –ప్రపంచమునకు మించినది అనగా అధికురాలు.

335. వేదవేద్యా –వేదముల చేత తెలియదగినది.

336. వింధ్యాచలనివాసినీ –వింధ్యపర్వత ప్రాంతమున నివాసము గలది.

337. విధాత్రీ –విధానమును చేయునది.

338. వేదజననీ –వేదములకు తల్లి.

339. విష్ణుమాయా –విష్ణుమూర్తి యొక్క మాయా స్వరూపిణి.

340. విలాసినీ –వినోదాత్మక, క్రీడాత్మక లక్షణము గలది.

క్షేత్రస్వరూపా, క్షేత్రేశీ, క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ పాలినీ |
క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తా, క్షేత్రపాల సమర్చితా || 76 ||

341. క్షేత్రస్వరూపా –క్షేత్ర పదంచే సంకేతింపబడే వాటి స్వరూపంగా నుండునది.

342. క్షేత్రేశీ – క్షేత్రమునకు అధికారిణి.

343. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ –స్థూలభాగమైన దేహమును, సూక్ష్మభాగమైన దేహిని పాలించునది లేదా రక్షించునది.

344. క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా –తరుగుదల, పెరుగుదల లేనిది.

345. క్షేత్రపాల సమర్చితా – క్షేత్రపాలకులచే చక్కగా అర్చింపబడునది.

విజయా, విమలా, వంద్యా, వందారు జనవత్సలా |
వాగ్వాదినీ, వామకేశీ, వహ్నిమండల వాసినీ || 77 ||

346. విజయా –విశేషమైన జయమును కలిగినది.

347. విమలా –మలినములు స్పృశింపనిది.

348. వంద్యా –నమస్కరింపతగినది.

349. వందారుజనవత్సలా –నమస్కరించు శీలము గల జనుల యందు వాత్సల్యము గలది.

350. వాగ్వాదినీ –వాక్కులను చక్కగా వ్యక్తపరచగలుగుటకు ప్రేరణ నిచ్చు పరావాగ్దేవత.

351. వామకేశీ –వామకేశ్వరుని భార్య.

352. వహ్నిమండవాసినీ –అగ్ని ప్రాకారమునందు వసించునది.

భక్తిమత్-కల్పలతికా, పశుపాశ విమోచనీ |
సంహృతాశేష పాషండా, సదాచార ప్రవర్తికా || 78 ||

353. భక్తిమత్కల్పలతికా –భక్తికలవారిపట్ల కల్పవృక్షపు తీగవంటిది.

354. పశుపాశ విమోచనీ –వివిధ పాశములచే బంధింపబడువారిని బంధ విముక్తులను చేయునది.

355. సంహృతాశేషపాషండా –సంహరింపబడిన సకలమైన పాషడులు కలది.

356. సదాచారప్రవర్తికా –సంప్రదాయబద్దమైన, శ్రోత్రీయ మార్గము ననుసరించి యుండునట్లు ప్రవర్తింప చేయునది.

తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా |
తరుణీ, తాపసారాధ్యా, తనుమధ్యా, తమో‌உపహా || 79 ||

357. తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా –ఆధ్యాత్మిక, అధిభౌతిక, అధిదైవిక తాపములనెడి అగ్నిచేత తపింప చేయబడిన వారలకు మిక్కిలి సంతోషమును కలుగజేయునట్టి వెన్నెల వంటిది.

358. తరుణీ –ఎప్పుడు తరుణ వయస్సు, అనగా ఒకేరీతి యౌవనము గలది.

359. తాపసారాధ్యా –తపస్సు చేయువారిచే ఆరాధింపబడునది.

360. తనుమధ్యా –కృశించిన అనగా సన్నని కటి ప్రదేశము అనగా నడుము గలది.

361. తమో పహా – చీకటిని లేదా అజ్ఞానమును పోగొట్టునది.

చితి, స్తత్పదలక్ష్యార్థా, చిదేక రసరూపిణీ |
స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతిః || 80 ||

362. చితిః –కూర్పు, జ్ఞానబిందు సమీకరణ.

363. తత్పదలక్ష్యార్థా –తత్ పదముచే నిర్దేశింపబడు లక్ష్యము యొక్క ప్రయోజనముగా నున్నది.

364. చిదేకరసరూపిణీ – జ్ఞానచైతన్యమే ఒకే ఒక రసముగా లేదా సర్వసారముగా స్వరూపముగా గలది.

365. స్వాత్మానంద లవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతిః –తనకు సంబంధించిన ఆనందముతో లేశమాత్రమైన బ్రహ్మానందము, ప్రజాపతి ఆనందము – మొదలైన ఆనందముల సమూహము గలది.

పరా, ప్రత్యక్చితీ రూపా, పశ్యంతీ, పరదేవతా |
మధ్యమా, వైఖరీరూపా, భక్తమానస హంసికా || 81 ||

366. పరా –పరాస్థితిలోని వాగ్రూపము.

367. ప్రత్యక్చితీరూపా –స్వస్వరూపము యొక్క జ్ఞానమే స్వరూపముగా గలది.

368. పశ్యంతీ –రెండవస్థితిగా వ్యక్తం కాబోయే వాక్కు

369. పరదేవతా –పశ్యంతీ వాక్కు యొక్క సూక్ష్మరూపము.

370. మధ్యమా –పశ్యంతీ, వైఖరీ వాక్కులకు మధ్య వుండు స్థితికి సంబంధించిన వాక్కు.

371. వైఖరీరూపా –స్పష్టముగా వ్యక్తమైన వాక్కు.

372. భక్తమానసహంసికా –భక్తుల యొక్క, మనస్సులందు విహరించు ఆడు హంస.

కామేశ్వర ప్రాణనాడీ, కృతఙ్ఞా, కామపూజితా |
శృంగార రససంపూర్ణా, జయా, జాలంధరస్థితా || 82 ||

373. కామేశ్వరప్రాణనాడీ –శివుని ప్రాణనాడీ స్వరూపిణి.

374. కృతజ్ఞా –చేయబడే పనులన్నీ తెలిసింది.

375. కామపూజితా –కామునిచే పూజింపబడునది.

376. శృంగారరససంపూర్ణా –శీర్షములతోను, కోణములచేతను, నవరసాదినావముల చేతను కూడి నిండుగా ఉంది.

377. జయా –జయస్వరూపిణి.

378. జాలంధరస్థితా –జాలంధరసూచిత స్థానము నందున్నది.

ఓడ్యాణ పీఠనిలయా, బిందుమండల వాసినీ |
రహోయాగ క్రమారాధ్యా, రహస్తర్పణ తర్పితా || 83 ||

379. ఓడ్యాణపీఠనిలయా –ఓడ్యాణ పీఠమునందు ఉంది.

380. బిందుమండలవాసినీ –బిందువును పరివేష్టించి యుండు స్థానమున వసించునది.

381. రహోయాగక్రమారాధ్యా –ఒంటరిగా చేయు యాగ పద్ధతిలో క్రమముగా ఆరాధింపబడునది.

382. రహస్తర్పణతర్పితా – రహస్యముగా చేయు తర్పణములచే తృప్తి చెందునది.

సద్యః ప్రసాదినీ, విశ్వసాక్షిణీ, సాక్షివర్జితా |
షడంగదేవతా యుక్తా, షాడ్గుణ్య పరిపూరితా || 84 ||

383. సద్యఃప్రసాదినీ –తక్షణములోనే అనుగ్రహించునది.

384. విశ్వసాక్షిణీ –విశ్వములోని కృత్యములకు ఒకే ఒక సాక్షి.

385. సాక్షివర్జితా –సాక్షి లేనిది.

386. షడంగదేవతాయుక్తా –ఆరు అంగదేవతలతో కూడి ఉంది.

387. షాడ్గుణ్య పరిపూరితా –ఆరు విధములైన గుణములచే పుష్కలముగా నిండి యుండునది.

నిత్యక్లిన్నా, నిరుపమా, నిర్వాణ సుఖదాయినీ |
నిత్యా, షోడశికారూపా, శ్రీకంఠార్ధ శరీరిణీ || 85 ||

388. నిత్యక్లిన్నా –ఎల్లప్పుడూ దయార్ద్రతతో తడుపబడి యుండునది.

389. నిరుపమా –పోల్చిచెప్పుటకు ఉపమానము ఏమియు లేనిది.

390. నిర్వాణసుఖదాయినీ –సర్వనివృత్తి రూపమైన బ్రహ్మపద ప్రాప్తి లేక మోక్ష సంబంధమైన ఆనందమును ఇచ్చునది.

391. నిత్యాషోడాశికారూపా – నిత్యాదేవతలగానున్న పదహారు కళల రూపము.

392. శ్రీకంఠార్థశరీరిణీ –శివుని సగము శరీరముగా నున్నది.

ప్రభావతీ, ప్రభారూపా, ప్రసిద్ధా, పరమేశ్వరీ |
మూలప్రకృతి రవ్యక్తా, వ్యక్తా‌உవ్యక్త స్వరూపిణీ || 86 ||

393. ప్రభావతీ –వెలుగులు విరజిమ్ము రూపము గలది.

394. ప్రభారూపా –వెలుగుల యొక్క రూపము.

395. ప్రసిద్ధా –ప్రకృష్టముగా సిద్ధముగా నున్నది.

396. పరమేశ్వరీ –పరమునకు అధికారిణి.

397. మూలప్రకృతిః –అన్ని ప్రకృతులకు మూలమైనది.

398. అవ్యక్తా –వ్యక్తము కానిది.

399. వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ –వ్యక్తమైన, అవ్యక్తమైన అన్నిటి యొక్క స్వరూపముగా నున్నది.

వ్యాపినీ, వివిధాకారా, విద్యా‌உవిద్యా స్వరూపిణీ |
మహాకామేశ నయనా, కుముదాహ్లాద కౌముదీ || 87 ||

400. వ్యాపినీ –వ్యాపనత్వ లక్షణము కలది.

401. వివిధాకారా –వివిధములైన ఆకారములతో నుండునది.

402. విద్యావిద్యాస్వరూపిణీ –విద్యకు సంబంధించిన భాగమును, అవిద్యకు సంబంధించిన భాగమును తన రూపముగా గలది.

403. మహాకామేశ నయనకుముదాహ్లాద కౌముదీ –మహాకామేశ్వరుని కన్నులనెడు కలువపువ్వులకు ఆనంద వికాసమును కలిగించు వెన్నెల వెల్లువ.

భక్తహార్ద తమోభేద భానుమద్-భానుసంతతిః |
శివదూతీ, శివారాధ్యా, శివమూర్తి, శ్శివంకరీ || 88 ||

404. భక్తహార్దతమోభేద భానుమద్భాను సంతతిః –భక్తుల హృదయగతమైన అంధకార అజ్ఞానమును భేదించునట్టి కాంతితో కూడిన సూర్యకిరణ పుంజము.

405. శివదూతీ –శివుని వద్దకు పంపిన దూతిక.

406. శివారాధ్యా –శివునిచే ఆరాధింపబడునది.

407. శివమూర్తిః –శివుని యొక్క స్వరూపము.

408. శివంకరీ –శుభములు చేకూర్చునది.

శివప్రియా, శివపరా, శిష్టేష్టా, శిష్టపూజితా |
అప్రమేయా, స్వప్రకాశా, మనోవాచామ గోచరా || 89 ||

409. శివప్రియా –శివునికి ఇష్టమైనది.

410. శివపరా –శివుని పరమావధిగా కలిగినది.

411. శిష్టేష్టా –శిష్టజనులు అనగా సజ్జనుల యందు ఇష్టము గలిగినది.

412. శిష్టపూజితా –శిష్టజనుల చేత పూజింపబడునది.

413. అప్రమేయా –ప్రమాణము లేనిది; ప్రమాణములకు లొంగనిది.

414. స్వప్రకాశా –తనంతట తానే ప్రకాశించునది.

415. మనోవాచామగోచరా –మనస్సు చేత వాక్కుల చేత గోచరము కానిది అనగా గ్రహింప వీలుకానిది.

చిచ్ఛక్తి, శ్చేతనారూపా, జడశక్తి, ర్జడాత్మికా |
గాయత్రీ, వ్యాహృతి, స్సంధ్యా, ద్విజబృంద నిషేవితా || 90 ||

416. చిచ్ఛక్తిః –చైతన్య శక్తి.

417. చేతనారూపా –చలించు తెలివి యొక్క రూపము.

418. జడశక్తిః –ఒక స్థితిలో ఉండి పోవునట్లు చేయు శక్తి.

419. జడాత్మికా –జడశక్తి యొక్క స్వరూపము.

420. గాయత్రీ –గానము చేసిన వారిని రక్షించునది.

421. వ్యాహృతిః –ఉచ్చరింపబడి వ్యాప్తి చెందునది.

422. సంధ్యా –చక్కగా ధ్యానము చేయబడునది.

423. ద్విజబృంద నిషేవితా –ద్విజుల చేత నిశ్శేషముగా సేవింపబడునది.

తత్త్వాసనా, తత్త్వమయీ, పంచకోశాంతరస్థితా |
నిస్సీమమహిమా, నిత్యయౌవనా, మదశాలినీ || 91 ||

424. తత్త్వాసనా –తత్ సంబంధమైన భావమే ఆసనముగా గలది.

425. తత్ –ఆ పరమాత్మను సూచించు పదము.

426. త్వమ్‌ – నీవు.

427. అయీ –అమ్మవారిని సంబోధించు పదము.

428. పంచకోశాంతరస్థితా –ఐదు కోశముల మధ్యన ఉండునది.

429. నిస్సీమ మహిమా –హద్దులు లేని మహిమ గలది.

430. నిత్యయౌవనా –సర్వకాలములందును యవ్వన దశలో నుండునది.

431. మదశాలినీ –పరవశత్వముతో కూడిన శీలము కలది.

మదఘూర్ణిత రక్తాక్షీ, మదపాటల గండభూః |
చందన ద్రవదిగ్ధాంగీ, చాంపేయ కుసుమ ప్రియా || 92 ||

432. మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ –పరవశత్వము వలన తిరుగుటచే ఎర్రదనమును పొందిన కన్నులు గలది.

433. మదపాటల గండభూః –ఆనంద పారవశ్యము వలన తెలుపు, ఎరుపుల సమిశ్ర వర్ణములో ప్రకాంశించు చెక్కిళ్లు కలది.

434. చందనద్రవదిగ్ధాంగీ –మంచి గంధపు రసముతో పూయబడిన శరీరము గలది.

435. చంపేయకుసుమప్రియా –సంపెంగ పుష్పములందు ప్రీతి కలది.

కుశలా, కోమలాకారా, కురుకుళ్ళా, కులేశ్వరీ |
కుళకుండాలయా, కౌళ మార్గతత్పర సేవితా || 93 ||

436. కుశలా –క్షేమము, కౌశల్యమును గలది.

437. కోమలాకారా –సుకుమారమైన లేదా మృదులమైన స్వరూపము గలది.

438. కురుకుల్లా –

439. కులేశ్వరీ –కులమార్గమునకు ఈశ్వరి.

440. కులకుండలయా – కులకుండమును నిలయముగా గలది.

కుమార గణనాథాంబా, తుష్టిః, పుష్టి, ర్మతి, ర్ధృతిః |
శాంతిః, స్వస్తిమతీ, కాంతి, ర్నందినీ, విఘ్ననాశినీ || 94 ||

442. కుమార గణనాథాంబా –కుమారస్వామికి, గణపతికి తల్లి అయినది.

443. తుష్టిః –తృప్తి, సంతోషముల రూపము.

444. పుష్టిః –సమృద్ధి స్వరూపము.

445. మతిః – బుద్ధి

446. ధృతిః – ధైర్యము.

447. శాంతిః –తొట్రుపాటు లేని నిలకడతనము గలది.

448. స్వస్తిమతీ –మంచిగా లేదా ఉండవలసిన విధానములో ఉండు మనోలక్షణము గలది.

449. కాంతిః – కోరదగినది.

450. నందినీ = ఆనందిని అంటే ఆనందమును అనుభవించునది.

451. విఘ్ననాశినీ –విఘ్నములను నాశము చేయునది.

తేజోవతీ, త్రినయనా, లోలాక్షీ కామరూపిణీ |
మాలినీ, హంసినీ, మాతా, మలయాచల వాసినీ || 95 ||

452. తేజోవతీ –తేజస్సు కలది.

453. త్రినయనా –మూడు కన్నులు కలది.

454. లోకాక్షీ కామరూపిణీ –స్త్రీలకు కూడా మోహము పుట్టు రూపము గలది.

455. మాలినీ –మాలికారూపము చెల్లునది. లేదా మాల గలది.

456. హంసినీ –హంసను (శ్వాసను) గలిగినది.

457. మాతా – తల్లి.

458. మలయాచలవాసినీ – మలయపర్వమున వసించునది.

సుముఖీ, నళినీ, సుభ్రూః, శోభనా, సురనాయికా |
కాలకంఠీ, కాంతిమతీ, క్షోభిణీ, సూక్ష్మరూపిణీ || 96 ||

459. సుముఖీ –మంగళకరమైన ముఖము కలది.

460. నళినీ –నాళము గలిగినది.

461. సుభ్రూః –శుభప్రధమైన కనుబొమలు కలిగినది.

462. శోభనా –సౌందర్యశోభ కలిగినది.

463. సురనాయికా –దేవతలకు నాయకురాలు.

464. కాలకంఠీ –నల్లని కంఠము గలది.

465. కాంతిమతీ –ప్రకాశవంతమైన శరీరము కలది.

466. క్షోభిణీ –క్షోభింపచేయునది అనగా మథించునది.

467. సూక్ష్మరూపిణీ –సూక్ష్మశక్తి స్వరూపిణి.

వజ్రేశ్వరీ, వామదేవీ, వయో‌உవస్థా వివర్జితా |
సిద్ధేశ్వరీ, సిద్ధవిద్యా, సిద్ధమాతా, యశస్వినీ || 97 ||

468. వజ్రేశ్వరీ –వజ్రేశ్వరీ నామంగల ఒక అతిరహస్యశక్తి.

469. వామదేవీ –అందముగా నున్న దేవత.

470. వయోవస్థావివర్జితా –వయస్సు యొక్క ప్రభావం గాని అవస్థా ప్రభావం గాని లేనిది.

471. సిద్ధేశ్వరీ –సిద్ధులకు అధికారిణి.

472. సిద్ధవిద్యా –సిద్ధిని ప్రసాదించు విద్యారూపిణి.

473. సిద్ధమాతా –సిద్ధులకు తల్లి, సిద్ధులను కొలుచునది.

474. యశస్వినీ –యశస్సంపన్నురాలు అనగా కీర్తిమంతురాలు.

విశుద్ధి చక్రనిలయా,‌உ‌உరక్తవర్ణా, త్రిలోచనా |
ఖట్వాంగాది ప్రహరణా, వదనైక సమన్వితా || 98 ||

475. విశుద్ధి చక్రనిలయా –విశుద్ధి చక్రములో వసించునది.

476. ఆరక్తవర్ణా –రక్తవర్ణములో నుండునది.

477. త్రిలోచనా –మూడు లోచనములు కలది.

478. ఖట్వంగాది ప్రహరణా –ఖట్వాంగాది ఆయుధములు ధరించునది.

479. వదనైక సమన్వితా –ఒకే ఒక నోటితో సమన్వయింపబడిన రూపము గలది.

పాయసాన్నప్రియా, త్వక్‍స్థా, పశులోక భయంకరీ |
అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా, డాకినీశ్వరీ || 99 ||

480. పాయసాన్న ప్రియా –పాయసాన్నములో ప్రీతి గలది.

481. త్వక్ స్థా –చర్మధాతువును ఆశ్రయించి ఉండునది.

482. పశులోక భయంకరీ –పశుప్రవృత్తికి భయమును కలుగచేయునది.

483. అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా –అమృతా మొదలైన మహాశక్తులచేత పరివేష్టింపబడి యుండునది.

484. ఢాకినీశ్వరీ –ఢాకినీ అని పేరుగల విశుద్ధి చక్రాధిష్టాన దేవత.

అనాహతాబ్జ నిలయా, శ్యామాభా, వదనద్వయా |
దంష్ట్రోజ్జ్వలా,‌உక్షమాలాధిధరా, రుధిర సంస్థితా || 100 ||

485. అనాహతాబ్జ నిలయా –అనాహత పద్మములో వసించునది.

486. శ్యామభా –శ్యామల వర్ణములో వెలుగొందునది.

487. వదనద్వయా –రెండు వదనములు కలది.

488. దంష్ట్రోజ్వలా –కోరలతో ప్రకాశించునది.

489. అక్ష్మమాలాదిధరా –అక్షమాల మొదలగు వాటిని ధరించి యుండునది.

490. రుధిర సంస్థితా –రక్త ధాతువును ఆశ్రయించి ఉండునది.

కాళరాత్ర్యాది శక్త్యోఘవృతా, స్నిగ్ధౌదనప్రియా |
మహావీరేంద్ర వరదా, రాకిణ్యంబా స్వరూపిణీ || 101 ||

491. కాళరాత్ర్యాది శక్త్వౌఘవృతా –కాళరాత్రి మొదలైన పన్నెండి మంది శక్తి దేవతలచే పరివేష్టింపబడి యుండునది.

492. స్నిగ్థౌదన ప్రియా –నేతితో తడిపిన అన్నములో ప్రీతి కలది.

493. మహావీరేంద్ర వరదా –శ్రేష్ఠులైన ఉపాసకులకు అవసరమైన వన్నీ సమకూర్చునది.

494. రాకిణ్యంబా స్వరూపిణీ –రాకిణీ దేవతా స్వరూపిణి.

మణిపూరాబ్జ నిలయా, వదనత్రయ సంయుతా |
వజ్రాధికాయుధోపేతా, డామర్యాదిభి రావృతా || 102 ||

495. మణిపూరాబ్జనిలయా –మణిపూర పద్మములో వసించునది.

496. వదనత్రయ సంయుతా –మూడు ముఖములతో కూడి యుండునది.

497. వజ్రాదికాయుధోపేతా –వజ్రం మొదలైన ఆయుధములను ధరించి ఉండునది.

498. డామర్యాదిభిరావృతా –డామరము, ఆదిభి మొదలైన శక్తి దేవతలచే పరివేష్టింపబడి యుండునది.

రక్తవర్ణా, మాంసనిష్ఠా, గుడాన్న ప్రీతమానసా |
సమస్త భక్తసుఖదా, లాకిన్యంబా స్వరూపిణీ || 103 ||

499. రక్తవర్ణా –ఎర్రని రక్త వర్ణంలో ఉండునది.

500. మాంసనిష్ఠా –మాంస ధాతువును ఆశ్రయించి ఉండునది.

501. గుడాన్నప్రీతమానసా –గుడాన్నములో ప్రీతి కలది.

502. సమస్త భక్త సుఖదా –అన్ని రకముల భక్తులకు అవసరమైన సుఖసంతోషాలను ప్రసాదించునది.

503. లాకిన్యంబా స్వరూపిణీ – లాకినీ దేవతా స్వరూపముగా నున్నది.

స్వాధిష్ఠానాంబు జగతా, చతుర్వక్త్ర మనోహరా |
శూలాద్యాయుధ సంపన్నా, పీతవర్ణా,‌உతిగర్వితా || 104 ||

504. స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా –స్వాధిష్ఠాన పద్మములో వసించునది.

505. చతుత్వక్త్ర మనోహరా –నాలుగు వదనములతో అందముగా నుండునది.

506. శూలాధ్యాయుధ సంపన్నా –శూలము మొదలైన ఆయుధములు ధరించి యుండునది.

507. పీతవర్ణా – పసుపు పచ్చని రంగులో ఉండునది.

508. అతిగర్వితా –మిక్కిలి గర్వంతో నుండునది.

మేదోనిష్ఠా, మధుప్రీతా, బందిన్యాది సమన్వితా |
దధ్యన్నాసక్త హృదయా, డాకినీ రూపధారిణీ || 105 ||

509. మేదోనిష్ఠా – మేదస్సు ధాతువును ఆశ్రయించి యుండునది.

510. మధుప్రీతా – మధువులో ప్రీతి కలిగినది.

511. బందిన్యాది సమన్వితా – బందినీ మొదలైన పరివార దేవతలచే పరివేష్టింపబడి ఉండునది.

512. దధ్యన్నాసక్త హృదయా – పెరుగు అన్నం ఇష్టపడునది.

513. కాకినీ రూపధారిణీ – కాకినీ పేరుగల దేవతగా రూపమును ధరించి ఉండునది.

మూలా ధారాంబుజారూఢా, పంచవక్త్రా,‌உస్థిసంస్థితా |
అంకుశాది ప్రహరణా, వరదాది నిషేవితా || 106 ||

514. మూలాధారాంభుజారూఢా – మూలాధార పద్మములో అధివసించునది.

515. పంచ వక్త్రా – ఐదు ముఖములతో నుండునది.

516. అస్థి సంస్థితా – ఎముకలను ఆశ్రయించి ఉండునది.

517. అంకుశాది ప్రహరణా – అంకుశం మొదలైన ఆయుధములను ధరించి ఉండునది.

518. వరదాది నిషేవితా – వరదా మొదలైన నలుగురు పరివార దేవతలచే సేవింపబడునది.

ముద్గౌదనాసక్త చిత్తా, సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
ఆఙ్ఞా చక్రాబ్జనిలయా, శుక్లవర్ణా, షడాననా || 107 ||

519. ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా –
పులగములో ప్రీతి కలది.
520. సాకిన్యంబా స్వరూపిణీ –
సాకినీ దేవతా స్వరూపముగా నుండునది.
521. ఆజ్ఞా చక్రాబ్జనిలయా –
ఆజ్ఞాచక్ర పద్మంలో వసించునది.
522. శుక్లవర్ణా –
తెలుపురంగులో ఉండునది.
523. షడాసనా –
ఆరు ముఖములు కలది.

మజ్జాసంస్థా, హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితా |
హరిద్రాన్నైక రసికా, హాకినీ రూపధారిణీ || 108 ||

524. మజ్జా సంస్థా –మజ్జా ధాతువును ఆశ్రయించి ఉండునది.

525. హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితా –హంసవతీ, క్షమావతీ ముఖ్య శక్తులతో కూడి ఉండునది.

526. హరిద్రాన్నైక రసికా –పచ్చని అన్నములో మిక్కిలి ప్రీతి కలది.

527. హాకినీ రూపధారిణీ –హాకినీ దేవతా రూపమును ధరించి ఉండునది.

సహస్రదళ పద్మస్థా, సర్వవర్ణోప శోభితా |
సర్వాయుధధరా, శుక్ల సంస్థితా, సర్వతోముఖీ || 109 ||

సర్వౌదన ప్రీతచిత్తా, యాకిన్యంబా స్వరూపిణీ |
స్వాహా, స్వధా,‌உమతి, ర్మేధా, శ్రుతిః, స్మృతి, రనుత్తమా || 110 ||

533. సర్వౌదన ప్రీత చిత్తా –అన్ని రకముల ఆహారమును ప్రీతితో స్వీకరించునది.

534. యాకిన్యంబా స్వరూపిణీ –యాకినీ దేవతా స్వరూపములో ఉండునది.

535. స్వాహా –చక్కగా ఆహ్వానించునది.

536. స్వధా –శరీర ధారణ ప్రక్తియకు సంబంధించిన స్వాగత వచనము.

537. అమతిః –మతి లేదా బుద్ధి వికసించడానికి ముందు ఉన్న స్థితిని సూచించు శక్తి.

538. మేధా –ఒక బుద్ధి విశేషాన్ని సూచిస్తుంది.

539. శ్రుతిః –చెవులతో సంబంధము కలిగినది.

540. స్మృతిః –మరల మరల గుర్తుకు తెచ్చుకొను లక్షణము.

541. అనుత్తమా –తనను మించిన ఉత్తమ దేవత ఇంకొకరు లేనిది.

పుణ్యకీర్తిః, పుణ్యలభ్యా, పుణ్యశ్రవణ కీర్తనా |
పులోమజార్చితా, బంధమోచనీ, బంధురాలకా || 111 ||

542. పుణ్యకీర్తి –మంచి లేదా పవిత్రమైన యశస్సు కలది.

543. పుణ్యలభ్యా –సదుద్దేశంతో చేసే పవిత్ర సత్కార్యాల వలన పొందబడునది.

544. పుణ్య శ్రవణ కీర్తనా –పుణ్యప్రథమైన వాక్కులను వినుటకు, కీర్తనము చేయుటకు అవకాశము కలుగజేయునది.

545. పులోమజార్చితా –పులోముని కూతురైన శచీదేవిచే ఆరాధింపబడింది.

546. బంధమోచనీ –అన్ని రకాల బంధనాల నుండి విముక్తి కలుగజేయునది.

547. బంధురాలకా –అందమైన చిక్కనైన ముంగురులు కలది.

విమర్శరూపిణీ, విద్యా, వియదాది జగత్ప్రసూః |
సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ, సర్వమృత్యు నివారిణీ || 112 ||

548. విమర్శరూపిణీ –జ్ఞాన విశ్లేషణకు సంబంధించిన బిందుస్వరూపము కలది.

549. విద్యా –జ్ఞాన రూపిణి.

550. వియదాది జగత్ప్రసూ –ఆకాశము మొదలైన పంచభూతాలతో కూడిన జగత్తును సృజించునది.

551. సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ –అన్ని విధములైన వ్యాధులకు ఉపశమనము కలుగజేయునది.

552. సర్వమృత్యు నివారిణీ –సకల మృత్యుభయాలను పోగొట్టునది.

అగ్రగణ్యా,‌உచింత్యరూపా, కలికల్మష నాశినీ |
కాత్యాయినీ, కాలహంత్రీ, కమలాక్ష నిషేవితా || 113 ||

553. అగ్రగణ్యా – దేవతలందరిలో ముందుగా గణింపబడేది.

554. అచింత్యరూపా – చింతన ద్వారా తెలుసుకొనుటకు అలవికానిది.

555. కలికల్మషనాశినీ – కలియుగ మలినములను పోగొట్టునది.

556. కాత్యాయనీ – కతుని ఆశ్రమంలో పుట్టి పెరిగింది.

557. కాలహంత్రీ – కాలమును హరించునది.

558. కమలాక్ష నిషేవితా – విష్ణుమూర్తిచే నిశ్శేషంగా సేవింపబడునది.

తాంబూల పూరిత ముఖీ, దాడిమీ కుసుమప్రభా |
మృగాక్షీ, మోహినీ, ముఖ్యా, మృడానీ, మిత్రరూపిణీ || 114 ||

559. తాంబూల పూరితముఖీ – తాంబూలము చేత నిండి పండిన నోరు కలది.

560. దాడిమీ కుసుమప్రభా – దానిమ్మపువ్వు ప్రభతో విరాజిల్లునది.

561. మృగాక్షీ – ఆడలేడి కన్నులకు ఉండే లక్షణాలుగల కళ్ళు కలది.

562. మోహినీ – మోహనమును కలుగజేయునది.

563. ముఖ్యా – ముఖ్యురాలు.

564. మృడానీ – మృడుని పత్ని.

565. మిత్రరూపిణీ – మిత్రుడని పిలువబడే సూర్యుని రూపముగా ఉంది.

నిత్యతృప్తా, భక్తనిధి, ర్నియంత్రీ, నిఖిలేశ్వరీ |
మైత్ర్యాది వాసనాలభ్యా, మహాప్రళయ సాక్షిణీ || 115 ||

566. నిత్యతృప్తా –
నిత్యసంతుష్టి స్వభావము కలది.

567. భక్తనిధిః –
భక్తులకు నిధి వంటిది.

568. నియంత్రీ –
సర్వమును నియమించునది.

569. నిఖిలేశ్వరీ –
సమస్తమునకు ఈశ్వరి.

570. మైత్ర్యాది వాసనాలభ్యా –
మైత్రి మొదలైన వాసనా చతుష్టయము గలవారిచే పొందబడునది.

571. మహాప్రళయ సాక్షిణీ –
మహాప్రళయ స్థితియందు సాక్షి భూతురాలుగా ఉండునది.

పరాశక్తిః, పరానిష్ఠా, ప్రఙ్ఞాన ఘనరూపిణీ |
మాధ్వీపానాలసా, మత్తా, మాతృకా వర్ణ రూపిణీ || 116 ||

572. పరాశక్తిః –
అన్ని శక్తులకు అతీతంగా ఉండి, వాటన్నిటికీ నేపథ్యంలో వర్తించే శక్తి.

573. పరానిష్ఠా –
సర్వాంతర్యామిని సర్వమునందు చూడగలుగు నిష్ఠను సూచించునది.

574. ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణీ –

ఘనరూపం దాల్చిన ప్రజ్ఞానం.

575. మాధ్వీపానాలసా –
మధుసంబంధిత పానము వలన అలసత్వము చెందినది.

576. మత్తా –
నిత్యము పరవశత్వములో ఉండునది.

577. మాతృకావర్ణరూపిణీ –
అన్ని రంగులకు తల్లివంటి రంగు యొక్క రూపంలో ఉండునది.

మహాకైలాస నిలయా, మృణాల మృదుదోర్లతా |
మహనీయా, దయామూర్తీ, ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ || 117 ||

578. మహాకైలాస నిలయా –
గొప్పదైన కైలసమే నిలయముగా గలది.

579. మృణాల మృదుదోర్లతా –
తామరతూడులవంటి మృదువైన బాహువులు గలది.

580. మహనీయా –
గొప్పగా ఆరాధింపబడునది.

581. దయామూర్తిః –
మూర్తీభవించిన దయాలక్షణము గలది.

582. మహాసామ్రాజ్యశాలినీ –
పరబ్రహ్మకు చెందిన ఈ విశ్వసామ్రాజ్యమునకు అధినాయకురాలు.

ఆత్మవిద్యా, మహావిద్యా, శ్రీవిద్యా, కామసేవితా |
శ్రీషోడశాక్షరీ విద్యా, త్రికూటా, కామకోటికా || 118 ||

583. ఆత్మవిద్యా –
ఆత్మకు సంబంధించిన విద్యా స్వరూపురాలు.

584. మహావిద్యా –
గొప్పదైన విద్యా స్వరూపురాలు.

585. శ్రీవిద్యా –
శ్రీ విద్యా స్వరూపిణి.

586. కామసేవితా –
కాముని చేత సేవింపబడునది.

587. శ్రీ షోడశాక్షరీ విద్యా –
సకల మంగళప్రదమైన పదహారు అక్షరాల మంత్రమునకు సంబంధించిన విద్యాస్వరూపిణి.

588. త్రికూటా –
మూడు కూటములుగా ఉన్న మంత్ర స్వరూపిణి.

589. కామకోటికా –
కామమునకు పై అంచునగలదాని స్వరూపిణి.

కటాక్షకింకరీ భూత కమలా కోటిసేవితా |
శిరఃస్థితా, చంద్రనిభా, ఫాలస్థేంద్ర ధనుఃప్రభా || 119 ||

590. కటాక్షకింకరీ భూతకమలాకోటిసేవితా –
అనుగ్రహ వీక్షణ మాత్రముచే భృత్యులుగా చేయబడిన శ్రీసతుల సమూహముచేత సేవింపబడునది.

591. శిరఃస్థితా –
తలమిద పెట్టుకోవలసినది.

592. చంద్రనిభా –
చంద్రుని కాంతితో సమానమైన కాంతిని కూడు యుండినది.

593. ఫాలస్థా –
ఫాల భాగమునందు ఉండునది.
594. ఇంద్రధనుఃప్రభా –
ఇంద్రధనుస్సు లోని రంగుల కాంతులతో సమానమగు కాంతులతో వెలుగొందునది.

హృదయస్థా, రవిప్రఖ్యా, త్రికోణాంతర దీపికా |
దాక్షాయణీ, దైత్యహంత్రీ, దక్షయఙ్ఞ వినాశినీ || 120 ||

హృదయస్థా –
హృదయమునందు ఉండునది.

596. రవిప్రఖ్యా –
సూర్యునితో సమానమైన కాంతితో వెలుగొందునది.

597. త్రికోణాంతర దీపికా –
మూడు బిందువులతో ఏర్పడు త్రిభుజము యొక్క మద్యమున వెలుగుచుండునది.

598. దాక్షాయణీ –
దక్షుని కుమార్తె.

599. దైత్యహంత్రీ –
రాక్షసులను సంహరించింది.

600. దక్షయజ్ఞవినాశినీ –
దక్షయజ్ఞమును నాశము చేసినది.

దరాందోళిత దీర్ఘాక్షీ, దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |
గురుమూర్తి, ర్గుణనిధి, ర్గోమాతా, గుహజన్మభూః || 121 ||

601. దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ –
కొంచెముగా చలించు ఆకర్ణాంత విశాలమైన కన్నులు గలది.

602. దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ –
మందహాసము చేత ప్రకాశించు ముఖము కలది.

603. గురుమూర్తిః –
గురువు యొక్క రూపముగా నున్నది.

604. గుణనిధిః –
గుణములకు గని వంటిది.

605. గోమాతా –
గోవులకు తల్లి వంటిది.

606. గుహజన్మభూః –
కుమారస్వామి పుట్టుటకు తల్లి అయినది.

దేవేశీ, దండనీతిస్థా, దహరాకాశ రూపిణీ |
ప్రతిపన్ముఖ్య రాకాంత తిథిమండల పూజితా || 122 ||

607. దేవేశీ –
దేవతలకు పాలకురాలు.

608. దండనీతిస్థా –
దండనీతి శాస్త్రము లోని విషయములుగా ఉండునది.

609. దహరాకాశరూపిణి –
హృదయములో ఉండు చోటు రూపముగ ఉండునది.

610. ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంత తిథి మండల పూజితా –
పాడ్యమి నుండి ముఖ్యమైన పౌర్ణమి వరకు ఉండు తిథివర్గముచే పూజింపబడునది.

కళాత్మికా, కళానాథా, కావ్యాలాప వినోదినీ |
సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిణ సేవితా || 123 ||

611. కళాత్మికా –
కళల యొక్క రూపమైనది.

612. కళానాథా –
కళలకు అధినాథురాలు.

613. కావ్యాలాపవినోదినీ –
కావ్యముల ఆలాపములో వినోదించునది.

614. సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిణ సేవితా –
వింజామరలను కలిగియున్న ఎడమవైపున, కుడివైపున (వరుసగా) లక్ష్మీదేవి చేత, సరస్వతీదేవి చేత సేవింపబడునది.

ఆదిశక్తి, రమేయా,‌உ‌உత్మా, పరమా, పావనాకృతిః |
అనేకకోటి బ్రహ్మాండ జననీ, దివ్యవిగ్రహా || 124 ||

615. ఆదిశక్తిః –
ప్రథమముగా నున్న శక్తి స్వరూపిణి.

616. అమేయా –
కొలుచుటకు, గణించుటకు గాని, నిర్వహించుటకు గాని అలవికానిది.

617. ఆత్మా –
ఆత్మ స్వరూపిణి.

618. పరమా –
సర్వీత్కృష్టమైనది.

619. పావనాకృతిః –
పవిత్రమైన స్వరూపము గలది.

620. అనేకకోటి బ్రహ్మాండజననీ –
అనంతమైన సమూహములుగా నుండు బ్రహ్మాండములకు తల్లి.

621. దివ్యవిగ్రహా –
వెలుగుచుండు రూపము గలది.

క్లీంకారీ, కేవలా, గుహ్యా, కైవల్య పదదాయినీ |
త్రిపురా, త్రిజగద్వంద్యా, త్రిమూర్తి, స్త్రిదశేశ్వరీ || 125 ||

622. క్లీంకారీ –
‘ క్లీం ‘ అను బీజాక్షరమునకు కారణభూతురాలు.

623. కేవలా –
ఒకే ఒక తత్వమును సూచించునది.

624. గుహ్యా –
రహస్యాతి రహస్యమైనది.

625. కైవల్యపదదాయినీ –
మోక్షస్థితిని ఇచ్చునది.

626. త్రిపురా –
మూడు పురములను కలిగి ఉంది.

627. త్రిజగద్వంద్యా –
మూడు లోకములచే పూజింపబడునది.

628. త్రిమూర్తిః –
త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రుల రూపములో ఉండునది.

629. త్రిదశేశ్వరీ –
దేవతలకు ఈశ్వరి.

త్ర్యక్షరీ, దివ్యగంధాఢ్యా, సింధూర తిలకాంచితా |
ఉమా, శైలేంద్రతనయా, గౌరీ, గంధర్వ సేవితా || 126 ||

630. త్ర్యక్షరీ –
మూడు అక్షరముల స్వరూపిణి.

631. దివ్యగంధాడ్యా –
దివ్యమైన పరిమళ ద్రవ్య గంధములచే ఒప్పునది.

632. సిందూర తిలకాంచితా –
పాపటయందు సిందూర తిలకముచే ప్రకాశించునది.

633. ఉమా –
ఉమా నామాన్వితురాలు. మూడు లోకములచే పూజింపబడునది.

634. శైలేంద్రతనయా –
హిమవత్పర్వతము యొక్క కుమార్తె.

635. గౌరీ –
గౌర వర్ణములో ఉండునది.

636. గంధర్వసేవితా –
గంధర్వులచేత పూజింపబడునది.

విశ్వగర్భా, స్వర్ణగర్భా,‌உవరదా వాగధీశ్వరీ |
ధ్యానగమ్యా,‌உపరిచ్ఛేద్యా, ఙ్ఞానదా, ఙ్ఞానవిగ్రహా || 127 ||

637. విశ్వగర్భా –
విశ్వమును గర్భమునందు ధరించునది.

638. స్వర్ణగర్భా –
బంగారు గర్భము గలది.

639. అవరదా –
తనకు మించిన వరదాతలు లేనిది.

640. వాగధీశ్వరీ –
వాక్కునకు అధిదేవత.

641. ధ్యానగమ్యా –
ధ్యానము చేత పొందబడునది.

642. అపరిచ్ఛేద్యా –
విభజింప వీలులేనిది.

643. జ్ఞానదా –
జ్ఞానమును ఇచ్చునది.

644. జ్ఞానవిగ్రహా –
జ్ఞానమును మూర్తిగా దాల్చింది.

సర్వవేదాంత సంవేద్యా, సత్యానంద స్వరూపిణీ |
లోపాముద్రార్చితా, లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలా || 128 ||

645. సర్వవేదాంత సంవేద్యా –
అన్ని ఉపనిషత్తులచే చక్కగా తెలియబడునది.

646. సత్యానంద స్వరూపిణీ –
నిత్యసత్యమైన ఆనందమును స్వరూపముగా గలది.

647. లోపాముద్రార్చితా –
లోపాముద్రచే అర్చింపబడింది.

648. లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలా –
క్రీడా వినోదానికై కల్పింపబడి క్లుప్తీకరింపబడే బ్రహ్మాండముల సమూహము గలది.

అదృశ్యా, దృశ్యరహితా, విఙ్ఞాత్రీ, వేద్యవర్జితా |
యోగినీ, యోగదా, యోగ్యా, యోగానందా, యుగంధరా || 129 ||

649. అదృశ్యా –
చూడబడనిది.

650. దృశ్యరహితా –
చూడబడుటకు వేరే ఏమీలేని స్థితిలో ఉండునది.

651. విజ్ఞాత్రీ –
విజ్ఞానమును కలిగించునది.

652. వేద్యవర్జితా –
తెలుసుకొన బడవలసినది ఏమీ లేనిది.

653. యోగినీ –
యోగముతో కూడి ఉంది.

654. యోగదా –
యోగమును ఇచ్చునది.

655. యోగ్యా –
యోగ్యమైనది.

656. యోగానందా –
యోగముల వలన పొందు ఆనంద స్వరూపిణి.

657. యుగంధరా –
జంటను ధరించునది.

ఇచ్ఛాశక్తి ఙ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ |
సర్వధారా, సుప్రతిష్ఠా, సదసద్-రూపధారిణీ || 130 ||

658. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ –
స్వేచ్ఛాసంకల్పశక్తి, జ్ఞానకారకమైన శక్తి, కార్యాచరణ శక్తుల స్వరూపిణిగా ఉంది.

659. సర్వాధారా –
సమస్తమునకు ఆధారమైనది.

660. సుప్రతిష్ఠా –
చక్కగా స్థాపించుకొనినది.

661. సదసద్రూపధారిణీ –
వ్యక్తమైనదిగాను, వ్యక్తముకాని దానిగాను రూపమును ధరించునది.

అష్టమూర్తి, రజాజైత్రీ, లోకయాత్రా విధాయినీ |
ఏకాకినీ, భూమరూపా, నిర్ద్వైతా, ద్వైతవర్జితా || 131 ||

662. అష్టమూర్తి: :
8 రూపములు కలిగినది (పంచేంద్రియాలు, చిత్తము, బుద్ధి,అహంకారము)

663. అజా :
పుట్టుకలేనిది

664. జైత్రీ :
సర్వమును జయించినది

665. లోకయాత్రావిధాయినీ :
లోకములను నియమించునది

666. ఏకాకినీ :
ఏకస్వరూపిణీ

667. భూమరూపా :
భూదేవిరూపము ధరించునది

668. నిర్ద్వైతా :
అద్వైతము కలిగినది (రెందవది అనునది లేకుండుట)

669. ద్వైత వర్జితా :
ద్వైతభావము లేనిది

అన్నదా, వసుదా, వృద్ధా, బ్రహ్మాత్మైక్య స్వరూపిణీ |
బృహతీ, బ్రాహ్మణీ, బ్రాహ్మీ, బ్రహ్మానందా, బలిప్రియా || 132 ||

670. అన్నదా :
సర్వజీవులకు ఆహారము ఇచ్చునది

671. వసుదా :
సంపదలిచ్చునది

672. వృద్ధా :
ప్రాచీనమైనది

673. బ్రహ్మత్మైక్యస్వరుపినీ :
ఆత్మ, పరమాత్మల ఐక్యస్వరూపిణి

674. బృహతీ :
అన్నిటికన్న పెద్దది

675. బ్రాహ్మణీ :
బ్రహ్మఙ్ఞాన స్వరూపిణీ

676. బ్రాహ్మీ :
సరస్వతీ

677. బ్రహ్మానందా :
బ్రహ్మానందస్వరూపిణీ

678. బలిప్రియా :
బలి(త్యాగము) యందు ప్రీతి కలిగినది

భాషారూపా, బృహత్సేనా, భావాభావ వివర్జితా |
సుఖారాధ్యా, శుభకరీ, శోభనా సులభాగతిః || 133 ||

679. భాషారూపా :
సమస్తభాషలు తన రూపముగా కలిగినది
680. బృహత్సేనా :
గొప్ప సైన్యము కలిగినది
681. భావాభావ వివర్జితా :
భావము, అభావము రెండింటినీ లేనిది
682. సుఖారాధ్యా :
సుఖులైనవారిచే (నిత్యతృప్తులు) ఆరాధింపబడునది
683. శుభంకరీ :
శుభములను కలిగినది
684. శోభనా :
వైభవములను కలిగినది
685. సులభాగతి: :
తేలికగా చేరతగినది

రాజరాజేశ్వరీ, రాజ్యదాయినీ, రాజ్యవల్లభా |
రాజత్-కృపా, రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితాః || 134 ||

687. రాజ్యదాయినీ :
రాజ్యములను ఇచ్చునది
688. రాజ్యవల్లభా :
రాజ్యమునకు అధికారిణీ
689. రాజత్కృపా :
అధికమైన కరుణ కలది
690. రాజపీఠనిశేవితనిజాశ్రితా :
తనను ఆశ్రయించినవారిని సింహాసనము పైన కూర్చొండపెట్టునది

రాజ్యలక్ష్మీః, కోశనాథా, చతురంగ బలేశ్వరీ |
సామ్రాజ్యదాయినీ, సత్యసంధా, సాగరమేఖలా || 135 ||

691. రాజ్యలక్ష్మి: :
రాజ్యలక్ష్మీ రూపిణీ

692. కోశనాధా :
కోశాగారముకు అధికారిణీ

693. చతురంగబలేశ్వరీ :
చతురంగ బలాలకు (రధ, గజ, తురగ, పదాదులు) అధిపతి

694. సామ్రాజ్యదాయినీ :
సామ్రాజ్యమును ఇచ్చునది

695. సత్యసంధా :
సత్యస్వరూపిణి

696. సాగరమేఘలా :
సముద్రములే వడ్డాణముగా కలిగినది

దీక్షితా, దైత్యశమనీ, సర్వలోక వశంకరీ |
సర్వార్థదాత్రీ, సావిత్రీ, సచ్చిదానంద రూపిణీ || 136 ||

697. దీక్షితా :
భక్తులను రకించుట యెందు దీక్ష వహించినది

698. దైత్యశమనీ :
రాక్షసులను సం హరించునది

699. సర్వలోకవశంకరీ :
సమస్తలోకములను వశము చేసుకొనునది

700. సర్వార్ధదాత్రీ :
కోరిన కోర్కెలన్నిటినీ తీర్చునది

701. సావిత్రీ :
గాయత్రీ మాత

702. సచ్చిదానందరూపిణీ :
సత్,చిత్, ఆనందములే రూపముగా కలిగినది.

దేశకాలా‌உపరిచ్ఛిన్నా, సర్వగా, సర్వమోహినీ |
సరస్వతీ, శాస్త్రమయీ, గుహాంబా, గుహ్యరూపిణీ || 137 ||

703. దేశకాలపరిచ్ఛిన్నా :
దేశకాలములచే మార్పు చెందినది

704. సర్వగా :
సర్వవ్యాపిని

705. సర్వమోహినీ :
అందరిని మోహింప చేయునది

706. సరస్వతీ :
విద్యాస్వరూపిణి

707. శాస్త్రమయీ :
శాస్త్రస్వరూపిణి

708. గుహాంబా :
కుమారస్వామి తల్లి

709. గుహ్యరూపిణి :
రహస్యమైన రూపము కలిగినది

సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా, సదాశివ పతివ్రతా |
సంప్రదాయేశ్వరీ, సాధ్వీ, గురుమండల రూపిణీ || 138 ||

710. సర్వోపాధివినిర్ముక్తా :
ఏరకమైన శరీరము లేనిది

711. సదాశివపతివ్రతా :
శివుని భార్య

712. సంప్రదాయేశ్వరీ :
అన్ని సంప్రదాయములకు అధీశ్వరి

713. సాధ్వీ :
సాధుస్వభావము కలిగినది

714. గురుమండలరూపిణీ :
గురుపరంపరా స్వరూపిణి

కులోత్తీర్ణా, భగారాధ్యా, మాయా, మధుమతీ, మహీ |
గణాంబా, గుహ్యకారాధ్యా, కోమలాంగీ, గురుప్రియా || 139 ||

715. కులోత్తీర్ణా :
సుషుమ్నా మార్గమున పైకిపోవునది

716. భగారాధ్యా :
త్రికోణ యంత్రమును ఆరాధింపబడునది

717. మాయా :
మాయాస్వరూపిణీ

718. మధుమతీ :
మధురమైన మనస్సు కలది (ఆనందస్వరూపిణీ)

719. గణాంబా :
గణములకు తల్లి

720. కుహ్యకారాధ్యా :
గుహ్యాదులచే ఆరాధింపబడునది

721. కోమలాంగీ :
మృదువైన శరీరము కలిగినది

722. గురుప్రియా :
గురువునకు ప్రియమైనది

స్వతంత్రా, సర్వతంత్రేశీ, దక్షిణామూర్తి రూపిణీ |
సనకాది సమారాధ్యా, శివఙ్ఞాన ప్రదాయినీ || 140 ||

723. స్వతంత్రా :
తన ఇష్టప్రకారము ఉండునది

724. సర్వతంత్రేశీ :
తాను ఉపదేసించిన తంత్రమునకు తానె దేవతైయున్నది

725. దక్షిణామూర్తిరూపిణీ :
దక్షిణామూర్తి రూపము ధరించినది

726. సనకాది సమారాధ్యా :
సనక, సనంద, సనత్కుమార, సనత్ సుజాత సనాతనులు అను దేవఋషులచే ఆరాధింపబడునది

727. శివఙ్ఞానప్రదాయినీ :
ఆత్మఙ్ఞానమును ఇచ్చునది

చిత్కళా,‌உనందకలికా, ప్రేమరూపా, ప్రియంకరీ |
నామపారాయణ ప్రీతా, నందివిద్యా, నటేశ్వరీ || 141 ||

728. చిత్కళానందకలికా :

ఙ్ఞానము, ఆనందము అను జ్యోతిస్వరూపిణీ

729. ప్రేమరూపా :
ప్రేమమూర్తి

730. ప్రియంకరీ :
కోరికలు సిద్ధింపచేయునది

731. నామపారాయణప్రీతా :
తన నామములను పారాయణచేయు వారియందు ప్రీతి కలిగినది

732. నందివిద్యా :
అమ్మవారికి సంబందించిన ఓక మంత్ర విశేషము

733. నటేశ్వరీ :
నటరాజు యొక్క శక్తి

మిథ్యా జగదధిష్ఠానా ముక్తిదా, ముక్తిరూపిణీ |
లాస్యప్రియా, లయకరీ, లజ్జా, రంభాది వందితా || 142 ||

734. మిధ్యాజగదధిష్టానా :
మాయాజగత్తునందు చైతన్యరూపిణియై యుండునది

735. ముక్తిదా :
విముక్తి నిచ్చునది

736. ముక్తిరూపిణీ :
మోక్షరూపిణీ

737. లాస్యప్రియా :

లలితమైన నృత్యమునందు ప్రీతి కలిగినది

738. లయకరీ :
జగత్తును లయము చేయునది

739. లజ్జా :
లజ్జాస్వరూపిణీ

740. రంభాదివందితా :
రంభ మొదలగు అప్సరసలచే నమస్కారములు అందుకొనునది

భవదావ సుధావృష్టిః, పాపారణ్య దవానలా |
దౌర్భాగ్యతూల వాతూలా, జరాధ్వాంత రవిప్రభా || 143 ||

741. భవదావసుధావృష్టి: : జన్మపరంపరలు అను దావాగ్నిని చల్లార్చుటకు అమృతవర్షము వంటిది
742. పాపారణ్యదవానలా : పాపములు అనెడి అరణ్యమునకు కార్చిచ్చు వంటిది
743. దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా : దారిద్ర్యము, దురదృష్టము అనెడి పక్షి ఈకలకు హోరుగాలి వంటిది
744. జరాధ్వాంతరవిప్రభా : ముసలితనమనే చీకటికి సూర్యకాంతి వంటిది

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా, భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనా |
రోగపర్వత దంభోళి, ర్మృత్యుదారు కుఠారికా || 144 ||

745. భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా : సంపద అనెడి సముద్రమునకు వెన్నెల వంటిది
746. భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా : భక్తుల మనస్సులు అనే నెమళ్ళకు వర్షాకాలపు మేఘము వంటిది
747. రోగపర్వతదంభొళి : పర్వతములవంతి రోగములకు వజ్రాయుధము వంటిది
748. ర్మృత్యుదారుకుఠారికా : మృత్యువనెడి వృక్షమునకు గొడ్డలి వంటిది

మహేశ్వరీ, మహాకాళీ, మహాగ్రాసా, మహా‌உశనా |
అపర్ణా, చండికా, చండముండా‌உసుర నిషూదినీ || 145 ||

749. మహేశ్వరీ :
మహేశ్వరుని ప్రియురాలు

750. మహాకాళీ :
కాళికా దేవి రూపము దాల్చినది

751. మహాగ్రాసా :
అధికమైన ఆహారమును కోరునది

752. మహాశనా :
లయకారిణి

753. అపర్ణా :
పార్వతీ దేవి

754. చండికా :
చండికాస్వరూపిణి

755. చండముండాసుర నిషూదిని :
చండుడు, ముండుడు అను రాక్షసులను సమ్హరించినది

క్షరాక్షరాత్మికా, సర్వలోకేశీ, విశ్వధారిణీ |
త్రివర్గదాత్రీ, సుభగా, త్ర్యంబకా, త్రిగుణాత్మికా || 146 ||

756. క్షరాక్షరాత్మికా :
నశించునట్టి జగత్తు, శాశ్వతమైన చిన్మయ తత్వము రెండూను తానె రూపంగా ఐనది

757. సర్వలోకేశీ :
అన్ని లొకములకు అధీశ్వరి

758. విశ్వధారిణీ :
విశ్వమును ధరించినది

759. త్రివర్గదాత్రీ ;
దర్మ, అర్ధ, కామములను ఇచ్చునది

760. సుభగా :
సౌభాగ్యవతి

761. త్ర్యంబకా :
మూడు కన్నులు కలది

762. త్రిగుణాత్మికా :
సత్వ, రజో, తమో గుణములను ఇచ్చునది.

స్వర్గాపవర్గదా, శుద్ధా, జపాపుష్ప నిభాకృతిః |
ఓజోవతీ, ద్యుతిధరా, యఙ్ఞరూపా, ప్రియవ్రతా || 147 ||

763. స్వర్గాపవర్గదా : స్వర్గమును, మోక్షమును కూడా ఇచ్చునది
764. శుద్ధా : పరిశుద్ధమైనది
765. జపాపుష్ప నిభాకృతి: : జపాపుష్పములవలె ఎర్రని ఆకృతి కలది
766. ఓజోవతీ : తేజస్సు కలిగినది
767. ద్యుతిధరా : కాంతిని ధరించినది
768. యఙ్ఞరూపా : యఙ్ఞము రూపముగా కలిగినది
769. ప్రియవ్రతా : ప్రియమే వ్రతముగా కలిగినది

దురారాధ్యా, దురాదర్షా, పాటలీ కుసుమప్రియా |
మహతీ, మేరునిలయా, మందార కుసుమప్రియా || 148 ||

770. దురారాధ్యా ; కష్ట సాధ్యమైన ఆరాధన కలిగినది
771. దురాధర్షా : చుచూటకు కష్ట సాధ్యమైనది
772. పాటలీ కుసుమప్రియా : పాటలీపుష్పమునందు ప్రీతి కలిగినది
773. మహతీ : గొప్పదైనది
774. మేరునిలయా : మేరుపర్వతము నివాసముగా కలిగినది
775. మందారకుసుమప్రియా : మందారపువ్వులు అంటే ప్రీతి కలిగినది.

వీరారాధ్యా, విరాడ్రూపా, విరజా, విశ్వతోముఖీ |
ప్రత్యగ్రూపా, పరాకాశా, ప్రాణదా, ప్రాణరూపిణీ || 149 ||

776. వీరారాధ్యా :
వీరులచే ఆరాధింపబదునది

777. విరాద్రూపా : అన్నింటికీ మూలమైనది

778. విరజా :
రజోగుణము లేనిది

779. విశ్వతోముఖీ :
విశ్వం అంతటినీ ఒకేసారి చూడగల్గిన ముఖము కలిగినది

780. ప్రత్యగ్రూపా :
నిరుపమానమైన రూపము కలిగినది

781. పరాకాశా :
భావనామాత్రమైన ఆకాశ స్వరూపిణి

782. ప్రణదా :
సర్వజగత్తుకూ ప్రాణము ను ఇచ్చునది

783. ప్రాణరూపిణీ :
జీవులలో గల ప్రాణమే రూపముగా కలిగినది

మార్తాండ భైరవారాధ్యా, మంత్రిణీ న్యస్తరాజ్యధూః |
త్రిపురేశీ, జయత్సేనా, నిస్త్రైగుణ్యా, పరాపరా || 150 ||

784. మార్తాండభైరవారాధ్యా :
మార్తాండభైరవునిచే ఆరాధింపబడునది (శివుని యొక్క ఒకరూపం మార్తాండభైరవుడు)

785. మంత్రిణీ :
శ్యామలాదేవి

786. న్య స్తరాజ్యధూ: రాజ్యాధికారము ఇచ్చునది

787. త్రిపురేశీ ;
త్రిపురములకు అధికారిణి

788. జయత్సేనా : అందరినీ జయించగల సైన్యము కలది
789. నిస్త్రైగుణ్యా :

త్రిగుణాతీతురాలు
790. పరాపరా :

ఇహము, పరము రెండునూ తానై యున్నది

సత్యఙ్ఞానా‌உనందరూపా, సామరస్య పరాయణా |
కపర్దినీ, కలామాలా, కామధుక్,కామరూపిణీ || 151 ||

791. సత్యఙ్ఞానానందరూపా :
సచ్చిదానందరూపిణీ

792. సామరస్యాపరాయణా :
జీవుల యెడల సమరస భావముతో ఉండునది

793. కపర్ధినీ :
జటాజూటము కలిగినది (జటాజూటధారీఇన శివునకు కపర్ధి అను పేరు కలదు)

794. కళామాలా :
కళల యొక్క సమూహము

795. కామధుక్ :
కోరికలను ఇచ్చు కామధేనువు వంటిది

796. కామరూపిణీ : కోరిన రూపము ధరించునది

కళానిధిః, కావ్యకళా, రసఙ్ఞా, రసశేవధిః |
పుష్టా, పురాతనా, పూజ్యా, పుష్కరా, పుష్కరేక్షణా || 152 ||

797. కళానిధి: :
కళలకు నిధి వంటిది

798. కావ్యకళా :
కవితారూపిణి

799. రసఙ్ఞా :
సృష్టి యందలి సారము తెలిసినది

800. రసశేవధి: :
రసమునకు పరాకాష్ట

801. పుష్టా :
పుష్ఠి కలిగించునది

802. పురాతనా ;
అనాదిగా ఉన్నది

803. పూజ్యా ;
పూజింపదగినది

804. పుష్కరా :
పుష్కరరూపిణి

805. పుష్కరేక్షణా ;
విశాలమైన కన్నులు కలది.

పరంజ్యోతిః, పరంధామ, పరమాణుః, పరాత్పరా |
పాశహస్తా, పాశహంత్రీ, పరమంత్ర విభేదినీ || 153 ||

806. పరంజ్యోతి: :
దివ్యమైన వెలుగు

807. పరంధామ :
శాశ్వతమైన స్థానము కలిగినది

808. పరమాణు: :
అత్యంత సూక్ష్మమైనది

809. పరాత్పరా :
సమస్తలోకములకు పైన ఉండునది

810. పాశహస్తా :
పాశమును హస్తమున ధరించినది

811. పాశహంత్రీ :
జీవులను సంసార బంధము నుంది విడిపించునది

812. పరమంత్ర విభేదినీ :
శత్రువుల మంత్రప్రయోగములను పటాపంచలు చేయునది

మూర్తా,‌உమూర్తా,‌உనిత్యతృప్తా, ముని మానస హంసికా |
సత్యవ్రతా, సత్యరూపా, సర్వాంతర్యామినీ, సతీ || 154 ||

813. మూర్తామూర్తా :
రూపం కలది, రూపం లేనిది రెందూ తానే ఐనది

814. నిత్యతృప్తా :
ఎల్లప్పుదు తృప్తితో ఉండునది

815. మునిమానసహంసికా :
మునుల మనస్సులనెడి సరస్సులందు విహరించెడి హంసరూపిణి

816. సత్యవ్రతా :
సత్యమే వ్రతముగా కలిగినది

817. సత్యరూపా :
సత్యమే రూపముగా కలిగినది

818. సర్వాంతర్యామినీ :
సృష్టీ అంతటా వ్యాపించినది

819. సతీ :
దక్షప్రజాపతి కూతురు, శివుని అర్ధాంగి ఐన సతీదేవి

బ్రహ్మాణీ, బ్రహ్మజననీ, బహురూపా, బుధార్చితా |
ప్రసవిత్రీ, ప్రచండా‌உఙ్ఞా, ప్రతిష్ఠా, ప్రకటాకృతిః || 155 ||

 1. బ్రహ్మాణీ :
  సరస్వతీ దేవి (బ్రహ్మదేవుని భార్య)
 2. బ్రహ్మజననీ :
  బ్రహ్మడేవుడిని సృస్టించినది
 3. బహురూపా :
  సమస్త రూపములు తానై ఉన్నది
 4. బుధార్చితా :
  ఙ్ఞానులచే పూజింపబదునది
 5. ప్రసవిత్రీ :
  జగజ్జనని
 6. ప్రచండాఙ్ఞా :
  తీవ్రమైన ఆఙ్ఞ కలది
 7. ప్రతిష్టా :
  కీర్తియే రూపముగా కలిగినది
 8. ప్రకటాకృతి: :
  బహిరంగమైన ఆకారము కలిగినది

ప్రాణేశ్వరీ, ప్రాణదాత్రీ, పంచాశత్-పీఠరూపిణీ |
విశృంఖలా, వివిక్తస్థా, వీరమాతా, వియత్ప్రసూః || 156 ||

 1. ప్రాణేశ్వరీ :
  ప్రాణములకు అధీశ్వరి
 2. ప్రాణదాత్రీ :
  ప్రాణములు ఇచ్చునది
 3. పంచాశత్పీఠరూపిణీ :
  శక్తిపీఠముల రూపమున వెలసినది
 4. విశృంఖలా :
  యధేచ్ఛగా ఉండునది
 5. వివిక్తస్థా :
  ఏకాంతముగా ఉండునది
 6. వీరమాతా :
  వీరులకు తల్లి
 7. వియత్ప్రసూ: :
  ఆకాశమును సృష్టించినది

ముకుందా, ముక్తి నిలయా, మూలవిగ్రహ రూపిణీ |
భావఙ్ఞా, భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ || 157 ||

835. ముకుందా :
విష్ణు రూపిణీ

836. ముక్తినిలయా :
ముక్తికి స్థానమైనది

837. మూలవిగ్రహరూపిణీ :
అన్నింటికీ మూలమైనది

838. భావఙ్ఞా :
సర్వజీవుల మానసిక భావములను తెల్సినది

839. భవరోగఘ్నీ :
జన్మపరంపర అను రోగమును పోగొట్టునది

840. భవచక్రప్రవర్తినీ :
లోకచక్రమును నదిపించునడి

ఛందస్సారా, శాస్త్రసారా, మంత్రసారా, తలోదరీ |
ఉదారకీర్తి, రుద్దామవైభవా, వర్ణరూపిణీ || 158 ||

841. ఛంద:సారా :
వేదముల సారము

842. శాస్త్రసారా :
వేదాంతాది సమస్త శాస్త్రముల సారము

843. మంత్రసారా :
మంత్రముల యొక్క సారము

844. తలోదరీ :
పలుచని ఉదరము కలిగినది

845. ఉదారకీర్తి :
గొప్ప కీర్తి కలిగినది

846. రుద్దమవైభవా :
అధికమైన వైభవము కలిగినది

847. వర్ణరూపిణీ :
అక్షరరూపిణి

జన్మమృత్యు జరాతప్త జన విశ్రాంతి దాయినీ |
సర్వోపనిష దుద్ఘుష్టా, శాంత్యతీత కళాత్మికా || 159 ||

848. జన్మమృత్యుజరాతప్త జన విశ్రాంతిదాయినీ :
చావు, పుట్టుకలు, ముసలితనము మొదలైన వాటితో బాధపడు జనులకు విశ్రాంతిని ఇచ్చునది.

849. సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా :
అన్ని ఉపనిషత్తులచే చాటిచెప్పబడినది

850. శాంత్యతీతకళాత్మికా :
శాంతికంటే అతీతమైన చిదానందస్వరూపిణి (సంకల్ప, వికల్ప, రాగద్వేషములు లేని మానసిక స్థితి “శాంతి”, ఆనందము దానిని మించినది)

గంభీరా, గగనాంతఃస్థా, గర్వితా, గానలోలుపా |
కల్పనారహితా, కాష్ఠా, కాంతా, కాంతార్ధ విగ్రహా || 160 ||

851. గంభీరా :
లోతైనది (అమ్మణ్ణి తత్వము తెల్సుకొనుట కష్టము)

852. గగనాంతస్తా :
ఆకాశమునందు ఉండునది

853. గర్వితా :
గర్వము కలిగినది

854. గానలోలుపా :
సంగీతమునందు ప్రీతి కలిగినది

855. కల్పనారహితా :
ఎట్టి కల్పన లేనిది

856. కాష్ఠా :
కాలపరిగణన లో అత్యంత స్వల్పభాగము (రెప్పపాటుకన్న తక్కువ సమయం)

857. కాంతా :
కాంతి కలిగినది

858. కాంతార్ధ విగ్రహ :
కాంతుడైన ఈశ్వరునిలో అర్ధభాగము

కార్యకారణ నిర్ముక్తా, కామకేళి తరంగితా |
కనత్-కనకతాటంకా, లీలావిగ్రహ ధారిణీ || 161 ||

859. కార్యకారణ నిర్ముక్తా :
కార్యాకరణములు లేని శ్రీ మాత

860. కామకేళీ తరంగితా :
కోరికల తరంగముల యందు విహరించునది.

861. కనత్కనక తాటంకా :
మనోహరమగు ధ్వని చేయు బంగారు చెవి కమ్మలు కలది.

862. లీలావిగ్రహ ధారిణి :
లీలకై అనాయాసముగా అద్భుత రూపములను ధరించునది.

అజాక్షయ వినిర్ముక్తా, ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |
అంతర్ముఖ సమారాధ్యా, బహిర్ముఖ సుదుర్లభా || 162 ||

863. అజా :
పుట్టుక లేనిది

864. క్షయ వినిర్ముక్తా :
మాయాతేతమైనది

865. ముగ్ధా :
12 – 16 సంవత్సరముల బాలికా రూపము కలిగినది

866. క్షిప్రప్రసాదినీ :
వెంటనే అనుగరించునది

867. అంతర్ముఖసమారాధ్యా :
అంతర్ దృష్టి గల యోగులచే ఆరాధింపబడునది

868. బహిర్ముఖసుదుర్లభా :
ప్రాపంచిక దృష్టి కలవారికి లభింపనిది.

త్రయీ, త్రివర్గ నిలయా, త్రిస్థా, త్రిపురమాలినీ |
నిరామయా, నిరాలంబా, స్వాత్మారామా, సుధాసృతిః || 163 ||

869. త్రయీ :
వేదస్వరూపిణి

870. త్రివర్గ నిలయా :
ధర్మార్ధ కామములకు నిలయం ఐయ్నది

871. త్రిస్థా :
మూడు విధములుగా ఉండునది

872. త్రిపురమాలినీ :
త్రిపురములను మాలికగా ధరించినది

873. నిరామయా :
ఏ బాధలూ లేనిది

874. నిరాలంబా :
ఆలంబనము అవసరము లేనిది

875. స్వాత్మారామా :
తన ఆత్మయందే ఆనందించునది

876. సుధాసృతి: :
అమృతమును కురిపించునది

సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితా |
యఙ్ఞప్రియా, యఙ్ఞకర్త్రీ, యజమాన స్వరూపిణీ || 164 ||

877. సంసారపంకనిర్మగ్న : సముద్ధరణపండితా :
సంసారము అను ఊబిలో కూరుకొనిపొయిన జనలను ఉద్ధరించుటకు సామర్ధ్యము కలిగినది.

878. యఙ్ఞప్రియా :
యఙ్ఞములయందు ప్రీతి కలిగినది

879. యఙ్ఞకర్త్రీ :
యఙ్ఞము చేయునది

880. యజమానస్వరూపిణి :
యఙ్ఞము చేయువారి స్వరూపం తానై ఉన్నది.

ధర్మాధారా, ధనాధ్యక్షా, ధనధాన్య వివర్ధినీ |
విప్రప్రియా, విప్రరూపా, విశ్వభ్రమణ కారిణీ || 165 ||

881. ధర్మాధారా :
ధర్మమునకు ఆధారభూతమైనది

882. ధనాధ్యక్షా :
సర్వసంపదలకు అధికారిణి

883. ధనధాన్యవివర్ధినీ :
ధనము, ధాన్యము వర్ధిల్లచేయునది

884. విప్రప్రియా :
వేదాధ్యయన సంపన్నులైన వారియందు ప్రీతి కలిగినది

885. విప్రరూప :
వేదవిదులైనవారి యెందు ఉండునది

886. విశ్వభ్రమణకారిణీ :
విశ్వమును నడిపించునది

విశ్వగ్రాసా, విద్రుమాభా, వైష్ణవీ, విష్ణురూపిణీ |
అయోని, ర్యోనినిలయా, కూటస్థా, కులరూపిణీ || 166 ||

887. విశ్వగ్రాసా :
విశ్వమే ఆహారముగా కలిగినది

888. విద్రుమాభా :
పగడము వలె ఎర్రనైన కంతి కలిగినది

889. వైష్ణవీ :
వైష్ణవీ దేవి రూపమున అవతరించినది

890. విష్ణురూపిణీ :
విష్ణురూపమున జగత్తును రక్షించునది

891. అయోని: :
పుట్టుక లేనిది

892. యోనినిలయా :
సమస్త సృష్టి కి జన్మస్థానము

893. కూటస్థా :
మూలకారణ శక్తి

894. కులరూపిణీ :
కుండలినీ రూపిణి

వీరగోష్ఠీప్రియా, వీరా, నైష్కర్మ్యా, నాదరూపిణీ |
విఙ్ఞాన కలనా, కల్యా విదగ్ధా, బైందవాసనా || 167 ||

895. వీరగోష్టేప్రియా :
వీరభక్తులు చేయు తీవ్రసాధన యెందు ప్రీతి కలిగినది

896. వీరా :
వీరత్వము కలిగినది

897. నైష్కర్మ్యా :
కర్మబంధము లేనిది

898. నాదరూపిణీ :
ఓంకారస్వరూపిణి

899. విఙ్ఞాన కలానా :
విఙ్ఞాన స్వరూపిణి

900. కల్యా :
మూలకారణము

901. విదగ్ధా :
గొప్ప సామర్ధ్యము కలిగినది

902. బైందవాసనా :
బిందువు ఆసనముగా కలిగినది

తత్త్వాధికా, తత్త్వమయీ, తత్త్వమర్థ స్వరూపిణీ |
సామగానప్రియా, సౌమ్యా, సదాశివ కుటుంబినీ || 168 ||

903. తత్త్వాధికా :
సమస్త తత్వములకు అధికారిణి

904. తత్త్వమైయీ :
తత్వస్వరూపిణి

905. తత్త్వమర్ధస్వరూపిణీ :
తత్ = అనగా నిర్గుణ నిరాకర స్వరూపము , త్వం = ప్రత్యగాత్మ, తత్+త్వం స్వరూపముగ ఉన్నది

906. సామగానప్రియా :
సామగానమునందు ప్రీతి కలిగినది

907. సౌమ్యా :
సౌమ్యస్వభావము కలిగినది

908. సదాశివకుటుంబినీ :
సదాశివుని అర్ధాంగి

సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా, సర్వాపద్వి నివారిణీ |
స్వస్థా, స్వభావమధురా, ధీరా, ధీర సమర్చితా || 169 ||

909. సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా :
వామ, దక్షిణ మార్గములలో పూజింపబడునది

910. సర్వాపద్వినివారిణీ :
అన్ని ఆపదలను నివారించునది

911. స్వస్థా :
మార్పులేకుండా ఉండునది

912. స్వభావమధురా :
సహజమైన మధురస్వభావము కలది

913. ధీరా :
ధైర్యము కలది

914. ధీరసమర్చితా :
ధీరస్వభావము కలవారిచే ఆరధింపబడునది

చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్యా, చైతన్య కుసుమప్రియా |
సదోదితా, సదాతుష్టా, తరుణాదిత్య పాటలా || 170 ||

915. చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్యా :
ఙ్ఞానులచే పూజింపబడునది

916. చైతన్య కుసుమప్రియా :
ఙ్ఞానము అనెడి పుష్పముల యెందు ప్రీతి కలిగినది

917. సదొదితా :
సత్యస్వరూపిణీ

918. సదాతుష్టా :
ఎల్లప్పుడూ సంతొషముతో ఉండునది

919. తరుణాదిత్యపాటలా :
ఉదయసూర్యుని వంటి కాంతి కలిగినది

దక్షిణా, దక్షిణారాధ్యా, దరస్మేర ముఖాంబుజా |
కౌళినీ కేవలా,‌உనర్ఘ్యా కైవల్య పదదాయినీ || 171 ||

920. దక్షిణా :దాక్షిణ్యము కలిగినది

921. దక్షిణారాధ్యా :దక్షిణాచారముచే పొజింపబదుచున్నది

922. దరస్మేరముఖాంబుజా :చిరునవ్వుతొ కూదిన ముఖపద్మము కలిగినది

923. కౌళినీ :కౌళమార్గమున ఉపాసించబదుచున్నది

924. కేవలా :సమస్తమునకు తాను ఒక్కటియే మూలమైనది

925. అనర్ఘ్య కైవల్యపదదాయినీ :అత్యుత్తమమైన మోక్షము ప్రసాదించును

స్తోత్రప్రియా, స్తుతిమతీ, శ్రుతిసంస్తుత వైభవా |
మనస్వినీ, మానవతీ, మహేశీ, మంగళాకృతిః || 172 ||

926. స్తోత్రప్రియా :స్తోత్రములు అనిన ఇస్టము కలిగినది

927. స్తుతిమతే :స్తుతించుట అనిన ఇస్టము కలిగినది

928. శ్రుతిసంస్తుతవైభవా :వేదములచేత స్తుతింపబడెడి వైభవము కలిగినది

929. మనస్వినీ :మనస్సు కలిగినది

930. మానవతీ :అభిమానము కలిగినది

931. మహేశే :మహేశ్వర శక్తి

932. మంగాళాకృతి: :మంగలప్రదమైన రూపము కలిగినది

విశ్వమాతా, జగద్ధాత్రీ, విశాలాక్షీ, విరాగిణీ|
ప్రగల్భా, పరమోదారా, పరామోదా, మనోమయీ || 173 ||

933. విశ్వమాతా :విశ్వమునకు తల్లి

934. జద్ధాత్రీ :జగత్తును రక్షించునది

935. విశాలాక్షీ :విశాలమైన కన్నులు కలది

936. విరాగిణీ :దేనిథోనూ అనుభందము లేనిది

937. ప్రగల్భా :సర్వసమర్ధురాలు

938. పరమోదారా :మిక్కిలి ఉదారస్వభావము కలిగినది

939. మరామోదా :పరమానందము కలిగినది

940. మనోమయీ :మనశ్శే రూపముగా కలిగినది

వ్యోమకేశీ, విమానస్థా, వజ్రిణీ, వామకేశ్వరీ |
పంచయఙ్ఞప్రియా, పంచప్రేత మంచాధిశాయినీ || 174 ||

941. వ్యోమకెశే :అంతరిక్షమే కేశముగా కలది

942. విమానస్థా :విమానము (సహస్రారము) నందు ఉండునది

943. వజ్రిణీ :వజ్రము ఆయుధముగా కలిగినది

944. వామకేశ్వరీ :వామకేశ్వరుని శక్తి

945. పంచయఙ్ఞప్రియా :నిత్యము చేయు పంచయఙ్ఞములచే ప్రీతి చెందునది

946. పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ :పంచప్రేతములచే ఏరడిన మంచముపై కూర్చుని ఉండునది.

పంచమీ, పంచభూతేశీ, పంచ సంఖ్యోపచారిణీ |
శాశ్వతీ, శాశ్వతైశ్వర్యా, శర్మదా, శంభుమోహినీ || 175 ||

947. పంచమే :పంచకృత్యపరాయణి

948. పంచభూతేశే :పంచభూతములను ఆఙ్ఞాపించునది

949. పంచసంఖ్యోపచారిణి :శ్రీవిద్యోపాసకులచే 5 విధములుగా ఆరధింపబడునది

950. శాశ్వతీ :శాశ్వతముగా ఉండునది

951. శాశ్వతైశ్వర్యా :శాశ్వతమైన ఐశ్వర్యము కలది

952. శర్మదా :ఓర్పు ను ఇచ్చునది

953. శంభుమోహినీ :ఈశ్వరుని మోహింపజేయునది

ధరా, ధరసుతా, ధన్యా, ధర్మిణీ, ధర్మవర్ధినీ |
లోకాతీతా, గుణాతీతా, సర్వాతీతా, శమాత్మికా || 176 ||

954. ధరా :ధరించునది

955. ధరసుతా :సమస్త జీవులను తన సంతానముగా కలిగినది

956. ధన్యా :పవిత్రమైనది

957. ధర్మిణీ :ధర్మస్వరూపిణి

958. ధర్మవర్ధినీ :ధమమును వర్ధిల్ల చేయునది

959. లోకాతీతా :లోకమునకు అతీతమైనది

960. గుణాతీతా :గుణములకు అతీతమైనది

961. సర్వాతీతా :అన్నిటికీ అతీతురాలు

962. శమాత్మికా :క్షమాగుణము కలిగినది

బంధూక కుసుమ ప్రఖ్యా, బాలా, లీలావినోదినీ |
సుమంగళీ, సుఖకరీ, సువేషాడ్యా, సువాసినీ || 177 ||

964. బంధూకకుసుమప్రఖ్యా :మంకెనపూలవంటి కాంతి కలిగినది

965. బాలా :12 సంవత్సరముల లోపు బాలిక,,,,బాల

966. లీలావినోదినీ :బ్రహ్మాండములను సృస్టించు అను లీల యందు వినోదమును కలిగినది

967. సుమంగళి :మంగళకరమైన రూపము కలిగినది

968. సుఖకరీ :సుఖమును కలిగించునది

969. సువేషాఢ్యా :మంచి వేషము కలిగినది

970. సువాసినీ :సుమంగళి

సువాసిన్యర్చనప్రీతా, శోభనా, శుద్ధ మానసా |
బిందు తర్పణ సంతుష్టా, పూర్వజా, త్రిపురాంబికా || 178 ||

971. సువాసిన్యర్చనప్రీతా :సువాసినులు చేయు అర్చన యెందు ప్రీతి కలిగినది

972. శోభనా :శోభ కలిగినది

973. శుద్ధమానసా :మంచి మనస్సు కలిగినది

974. బిందుతర్పణ సంతుష్టా :అమృత బిందు తర్పణము చే సంతృప్తి పొందినది

975. పూర్వజా :అనాదిగా ఉన్నది

976. త్రిపురాంబికా :త్రిపురములందు ఉండు అమ్మ

దశముద్రా సమారాధ్యా, త్రిపురా శ్రీవశంకరీ |
ఙ్ఞానముద్రా, ఙ్ఞానగమ్యా, ఙ్ఞానఙ్ఞేయ స్వరూపిణీ || 179 ||

977. దశముద్రాసమారాధ్యా :10 రకముల ముద్రలచే ఆరాధింపబదునది

978. త్రిపురా :త్రిపురసుందరీ

979. శ్రీవశంకరీ :సంపదలను వశము చేయునది

980. ఙ్ఞానముద్రా :బొతనవ్రేలును చూపుడు వ్రేలితో కలిపి మిగిలిన 3వ్రేళ్ళను నిటారుగా ఉంచుట

981. ఙ్ఞానగమ్యా :ఙ్ఞానము చే చేరదగినది

982. ఙ్ఞానఙ్ఞేయస్వరూపిణీ :ఙ్ఞాన చే తెలియబడు స్వరూపము కలిగినది

యోనిముద్రా, త్రిఖండేశీ, త్రిగుణాంబా, త్రికోణగా |
అనఘాద్భుత చారిత్రా, వాంఛితార్థ ప్రదాయినీ || 180 ||

983. యోనిముద్రా :యోగముద్రలలో ఓకటి

984. త్రికండేశీ :3 ఖండములకు అధికారిణి

985. త్రిగుణా :3 గుణములు కలిగినది

986. అంబా :అమ్మ

987. త్రికోణగా :త్రికోణమునందు ఉండునది

988. అనఘాద్భుత చారిత్రా :పవిత్రమైన అద్భుత చరిత్ర కలిగినది

989. వాంఛితార్ధప్రదాయినీ :కోరిన కోర్కెలు ఇచ్చునది.

అభ్యాసాతి శయఙ్ఞాతా, షడధ్వాతీత రూపిణీ |
అవ్యాజ కరుణామూర్తి, రఙ్ఞానధ్వాంత దీపికా || 181 ||

990. అభ్యాసాతియఙ్ఞాతా : అభ్యాసము చేసిన కొలది బొధపడును

991. షడధ్వాతీతరూపిణీ : 6 మార్గములకు అతీతమైన రూపము కలిగినది

992. అవ్యాజకరుణామూర్తి : ప్రతిఫలాపేక్షలేని కరుణ కలిగినది

993. రఙ్ఞానధ్వాంతదీపికా : అఙ్ఞానమును అంధకారమునకు దీపము వంటిది

ఆబాలగోప విదితా, సర్వానుల్లంఘ్య శాసనా |
శ్రీ చక్రరాజనిలయా, శ్రీమత్త్రిపుర సుందరీ || 182 ||

994. ఆబాలగోపవిదితా :సర్వజనులచే తెలిసినది

995. సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా :ఎవరునూ అతిక్రమించుటకు వెల్లులేని శసనము కలిగినది

996. శ్రీచక్రరాజనిలయా :శ్రీ చక్రము నివాసముగా కలిగినది

996. శ్రీమత్ త్రిపురసుందరీ :మహా త్రిపుర సుందరి

శ్రీ శివా, శివశక్త్యైక్య రూపిణీ, లలితాంబికా |
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః || 183 ||

998. శ్రీశివా :సుభములను కల్గినది

999. శివశక్తైక్యరూపిణీ :శివశక్తులకు ఏకమైన రూపము కలిగినది

1000. లలితాంబికా :లలితానామమునా ప్రసిద్ధమైన జగన్మాత

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితా రహస్యనామసాహస్ర స్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ||